Обява 28.01.2022

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е mig-belene-nikopol.jpg

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  8.1 „ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения №  19 и 20 от 13.12.2021 г. на Общото събрание на СНЦ “МИГ Белене – Никопол”, чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.321

Оперативна програма:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка:

 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:                                   

„МИГ Белене – Никопол, Мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“

Основната цел на процедурата:

Финансирането на проекти по процедурата от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) цели да се осигурят на общността  балансирана околна среда и екологично развитие, които са необходимо условие за напредъка, както на земеделския сектор, който е приоритетен за региона, така и на подобряването на условията за живот на населението, чрез:

 • Стимулиране поглъщането и съхраняването на въглерода;
 • Съхраняване на почвите от ерозия;
 • Опазване на околната среда от природни бедствия
 • Съхраняване на биологично разнообразие, защита на редки растителни и животински видове;
 • Опазване на компонентите на околната среда;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
Допустими кандидати:
 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
 • Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;
 • Юридически лица – частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи.
Допустими  дейности:
 1. Почвоподготовка;
 2. Закупуване на залесителен материал;
 3. Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 4. Разходи за труд при залесяване;
 5. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
 6. Ограждане на залесената територия (където това е необходимо);
 7. Попълване (презасяване или презасаждане);
 8. Годишна премия за хектар, която покрива разходите за пропуснатите земеделски доходи и за поддръжка, включително ранни и късни прочиствания, и се изплаща в продължение на максимален срок от 12 години от датата на предоставянето ѝ;
 9. Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;
 10. В случаи, когато поради тежки екологични или климатични условия, не може да се очаква чрез засаждането на дървесни видове да се създаде горска покривка, бенефициентът може  да създаде и поддържа покривка от храстова растителност, като осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за горите;
 11. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Допустими разходи :

1. За материални инвестиции:

 1. Почвоподготовка;
  1. Закупуване на залесителен материал;
  1. Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
  1. Разходи за труд при залесяване;
  1. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
  1. Ограждане на залесената територия (където това е необходимо);
  1. Попълване (презасяване или презасаждане);
  1. Годишна премия за хектар, която покрива разходите за пропуснатите земеделски доходи и за поддръжка, включително ранни и късни прочиствания, и се изплаща в продължение на максимален срок от 12 години от датата на предоставянето ѝ;
  1. Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;
  1. В случаи, когато поради тежки екологични или климатични условия, не може да се очаква чрез засаждането на дървесни видове да се създаде горска покривка, бенефициентът може  да създаде и поддържа покривка от храстова растителност, като осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за горите;
  1. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
 • За нематериални инвестиции:

2.1.   Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

2.2.  Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Период на прием и място на подаване  на проектните предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием

Начален срок за подаване на проектните предложения:  27.01.2022 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 07.03.2022 г., 16:30 ч.

Втори прием:

Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения /в случай на остатъчни финансови средства след първи прием/ започва да тече веднага след приключване на първи и е до 26.04.2022 г., 16:30 часa.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 .

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:

https://eumis2020.government.bg
Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по мярката е в размер на 70 000 лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ Белене – Никопол:

 1. Минималният  размер  на общите допустими  разходи  за един проект  е левовата равностойност на 10 000 евро или 19558,00 лева;
 2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 20 000 евро или 39116,00 лева.

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно §2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. – „левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро“.

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази мярка, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за периода на действие на ПРСР.

Максималният размер на финансовата помощ за един кандидат, подал проекти в рамките на изпълнение на стратегията за СВОМР, не може да надвишава 35 000 евро.

Интензитет на финансовата помощ:

Подпомагането по тази мярка е 100% от общите допустими разходи.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 
    КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА    ТОЧКИ
1.  Проекти върху терени на територията на община с ниска лесистост30
1.1.Терени на територията на община с от 30 до 60% лесистост15
1.2.Терени  на територията на община с по-малко от 30% лесистост30
2.Терени на територията на община, класифицирана с висок или среден риск на ерозия30
2.1.Терени на територията на община, класифицирана със среден риск на ерозия20
2.2.Терени на територията на община, класифицирана с висок риск на ерозия30
3.Използваните за залесяване дървесни видове са местни видове и произходи;30
   Максимален брой точки90

Минималният праг за участие в класиране на подадените и оценени проектни предложения е 20 точки.

При наличие на проекти с равен брой точки, за които не достига финансов ресурс, приоритет се дава на проекти, чиито дейности обхващат по-голяма площ.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за контакт:

Изпълнителен директор – тел.: 0878853963

Експерт СВОМР – тел.: 0886324704

е-mail: migbn@abv.bg
адрес: гр. Белене, пл.”България” №1, ет. 1

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Белене – Никопол” – http://www.mig-bn.eu./;
 • на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Белене-Никопол – migbn@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проектни предложения. 

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Споделете: