47 точки в дневния ред на сесията на Общински съвет – Плевен

sesia 26.05.22 1 1024x726 1 1
Сесия ОбС – Плевен.

На 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе редовната сесия на Общинския съвет.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33/2018 г. на Общински съвет – Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изразходване на средствата от дължимите отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците през 2023 год. чрез вътрешни компенсирани промени.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно прекратяване членството на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно осигуряване на средства от Община Плевен за актуализация на стойността на Договор № ИРО-2461 от 05.02.2020 г. за изпълнение на обект: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект “Военен етнографски комплекс” на територията  на  парк – музей “Гривица” по проект “Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост “Турну”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.”

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно подаване на проектно предложение „Облагородяване на дворно пространство на Детска градина Иглика, гр. Плевен, с идентификатор 56722.660.647, кв. 205, парцел І“ за предоставяне на финансиране по Кампания 2023 на ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, МЯРКА М02 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“, част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, финансирана от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта, с бенефициент Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо – глухи лица от общинската администрация“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 7. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет – Плевен за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

8. Предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно категоризиране на Детска кухня Плевен като Комплекс за детско хранене с капацитет 2 400 порции дневно.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Плевен през 2022 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ИЗГРЕВ – 1929“ – с.Опанец върху общински недвижим имот, находящ се в с.Опанец, актуван с АОС №31479/01.09.1999 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОБУДА – 1927“ – с. Буковлък върху общински недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, актуван с АОС №31550/21.01.2000 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОСВЕТА 97” с.Радишево  върху общински недвижим имот, находящ се в с.Радишево, актуван с АОС №31137/19.02.1998 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „КЛИМЕНТ БРАНИЦКИ – 1900” – гр.Славяново върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Славяново, актуван с АОС №31193/15.04.1998 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ – 2003” – гр.Плевен върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ул.”Парашкев Цветков” №27, актуван с АОС №37111/29.09.2011 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОСВЕТА 1907” – с.Бръшляница върху общински недвижим имот, находящ се в с.Бръшляница, актуван с АОС №42912/20.03.2019 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ХРИСТО БОТЕВ – 1927” – с.Коиловци върху общински недвижим имот находящ се в с.Коиловци, актуван с АОС №31191/07.04.1998 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Паисий Хилендарски – 2001” – гр.Славяново върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Славяново, актуван с АОС №42916/20.03.2019 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно Учредяване право на надстрояване и пристояване на външна стълба, с обща разгъната застроена площ 65,00 кв. м на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.660.291 – част от УПИ I, кв.348, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно уреждане на имуществени отношения между Община Плевен и физически лица върху недвижим имот с идентификатор 56722.667.708, представляващ урегулиран поземлен имот — УПИ II, кв. 2 по плана на гр. Плевен, във връзка с приложението на Подробен устройствен план, включващ План за улична регулация на  гр. Плевен, одобрен със  Заповед № РД-12-516/05.09.2002 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно уреждане на имуществени отношения между Община Плевен и други лица, във връзка с приложението на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот — УПИ Х-7986,7989,7990, в кв.182а по плана на гр. Плевен и задънена улица /тупик/ по ок292в – ок292д към ок 292е, изменен на основание чл. 134, ал.2, т.1, 2 и 6 от ЗУТ и одобрен със Заповед №РД-12-203/08.06.2021 г. на Зам.-кмет на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно закупуване на поземлени имоти с идентификатори 56722.659.1028, 56722.659.1029 и 2/5 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56722.659.1030, с начин на трайно ползване за „второстепенна улица“, съгласно картата на СГКК – Плевен, собственост на „ИБЕРОАМЕРИКАНА ДЕ ИНВЕРСИОНЕС“ ООД, ЕИК 114691066 – в ликвидация.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 56722.655.158.1, със застроена площ 79 кв.м., построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.158 – УПИ І в кв.701 по регулационния план на града, с административен адрес: гр.Плевен, жк „Сторгозия“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственик на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.654.196 – УПИ ХVІ-18, кв.7, отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, ул. „Оряхово“ №11.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен и определяне на продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно изменение и допълнение на Решение №1179/22.12.2022 г. на Общински съвет – Плевен за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен през 2023 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно проект за „Кабелна линия НН за свързване на фотоволтаична ел.централа, намираща се в ПИ 47963.501.747 с мрежа НН на „ЕРМ Запад“, с. Мечка, Община Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно проект за „Кабелна линия НН за свързване на фотоволтаична ел.централа, намираща се в ПИ 56722.652.666, гр. Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК38 към ОК1 в кв.2 по плана на с.Коиловци, Община Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.655.202 попадащ частично в границите на УПИ I-За „СПТУ по текстил”, и пространство ограничено от ок 1650а – ок1643 – ок 1642а – 1650 – паркинг и поземлен имот с идентификатор 56722.655.161, попадащ в границите на пространство ограничено от ок 1650а – ок 1643 – ок 1642а – 1650 – паркинг, кв.701а по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

32. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв. 14 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно одобряване  на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв. 324, по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

34. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ ХХІ в кв. 165a, по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

35. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ І, кв. 172 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

36. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ІІ, кв. 121 и УПИ І и УПИ VІ, кв. 122 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

37. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ Х-2916, 2917, кв. 109а по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

38. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за  урегулирани поземлени имоти III 5805, IV 5806 и VI 662.271,662.272, кв.164 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

39. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за  урегулиран поземлен имот ХІХ, кв.7 по плана на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на частичното изменение.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

40. Предложение относно разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулирани поземлени имоти ІІ, ІХ и Х в кв.826 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

41. Предложение относно разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ІІ в кв.605 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

42. Предложение относно частично изменение на Общ Устройствен План (ОУП)  за ПИ 56722.16.49 в местността Текийски Орман, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

43. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.85 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

44. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1523 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

45. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2487 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

46. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1224 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

47. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67088.104.21, 67088.104.22, 67088.104.23, 67088.104.24, 67088.104.25, 67088.104.26, 67088.104.70 и 67088.104.192 в местността Одерец в землището на гр. Славяново и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

ОбС-Плевен.

Споделете:

Прочетете също

3 1

С колективно изпълнение пред Община Плевен ученици отбелязаха Световния ден против тормоза в училище 

Със своеобразен пърформанс ученици от учебни заведения в Плевен и Средношколското общежитие отбелязаха днес Световния …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *