38 точки в дневния ред на сесията на Общински съвет – Плевен

Сесия ОбС – Плевен.

На 24 ноември 2022 г. (четвъртък) от 9:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе редовната сесия на Общинския съвет.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно допълнение на Наредба №1/2009 г. на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №626 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Плевен, изменено с Решение №951 от 30.06.2022 г. за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно даване на съгласие за осигуряване на средства за актуализация на стойността на Договор № ОП-99 от 27.10.2020 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора, и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции” в рамките на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”; Одобряване на проект на Анекс към Договор за обществен превоз на пътници на територията на община Плевен и на Анекс към Споразумение за общинско сътрудничество, сключени между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев – 1959“ – гр. Плевен върху общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, бул. „Русе“ №6, актуван с АОС №37308/16.12.2011 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Просвета – 1923“ – с. Ясен върху общински недвижим имот, находящ се в с. Ясен, актуван с АОС №31458/14.07.1999 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „НАУКА 1927” – с. Брестовец  върху общински недвижим имот находящ се в с. Брестовец, актуван с АОС №31573/01.03.2000 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в  учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно промяна на одобрена от главния архитект схема за разполагане на преместваеми обекти (17 броя павилиони за търговска и обслужваща дейност), разположени по плана на гр. Славяново, община Плевен, касаеща обединяване на павилиони № 5 и № 6, под № 5, върху част от имот – публична общинска собственост, на основание чл. 27 от Наредба № 15 на ОбС – Плевен и чл.56 от ЗУТ. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв. 67 по плана на гр. Славяново, община Плевен, за разполагане на преместваеми обекти – павилиони (обозначени на схема за разполагане като № 3, № 4, № 5, № 7)

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно приемане на 5 бр. нови схеми за рекламно-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове) – собственост на Община Плевен, 1 бр. нова схема за разполагане на преместваемо съоръжение РИЕ върху част от имот – публична общинска собственост по реда на чл. 57 от ЗУТ и отдаването им под наем. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост за разполагане на РИЕ по съгласувана схема от главен архитект.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен, както и определяне на продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.651.711, находящ се в гр. Плевен, чрез дарение от собствениците на имота.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно закупуване на жилищна сграда построена върху общински поземлен имот, находящ се в с. Опанец, ул. „Христо Сръбски” №50.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно закупуване на сграда, построена с отстъпено право на строеж, върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.661.955, представляващ УПИ VІІ – 9204, кв.56 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Емануил Васкидович“ №23.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно закупуване на гараж с идентификатор 56722.660.742.5, построен с отстъпено право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.660.742, представляващ УПИ ІХ, кв.379 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Полтава“ №8а.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, с адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев №13, вх. А, ет.5, ап. 12.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 61426.501.583 с площ 848 кв.м, съставляващ УПИ XI-583 в кв.23 по регулационния план на с. Радишево, община Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собствениците на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот идентификатор: 53583.201.26 – УПИ ІІ, отреден за жилищно строителство, в кв.12, по плана на с. Опанец, ул. ”Трети март” № 26.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.125.2.1, град Плевен, ул. “Панега” №28а.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство: ПИ 17854.201.1206 в кв.31 по плана на с. Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно проект на „Кабелна канална мрежа и кабели 20kV към нова ЗРУ 20kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала до 250kW за продажба върху покрит паркинг и БКТП 20/0.4kV – 400kVA“ в УПИ ХХVІІ-667.1029, кв.2а, ПИ с идентификатор 56722.667.1029, ул. „Александър Малинов“ №51, гр. Плевен.“

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно проект за „Довеждащ водопровод за П.И. с ид.56722.701.2653 в местност „Стража“, землище Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно проект за „Улична канализация DN/OD 315 с дължина L=200м от ОК247 по ул. „Райски кът“ в гр. Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI-666.1090, УПИ VII и ПИ с идентификатори 666.1090, 666.4, 666.5 и части от ПИ 665.118, 666.9, 666.32 и 666.23 в кв.428 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VI-224, VII-224, ХI-224 в кв.16 и прилежаща улица от ок 10 до ок 53 по плана на с. Тодорово, община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно проект за изменение проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.655.202 попадащ частично в границите на УПИ I-За „СПТУ по текстил”, и пространство ограничено от ок 1650а – ок1643 – ок 1642а – 1650 – паркинг и поземлен имот с идентификатор 56722.655.161, попадащ в границите на пространство

ограничено от ок 1650а – ок 1643 – ок 1642а – 1650 – паркинг, кв.701а по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за урегулирани поземлени имоти ІІІ в кв. 401 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ I-659.1119 и УПИ VIІІ-659.1121 в кв. 841 по плана на град Плевен и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-659.1119 и УПИ VIІІ-659.1121 в кв. 841 по плана на град Плевен

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно частично изменение на ОУП на ПИ 107.9, ПИ 107.161 и ПИ 107.162 в местността Рибенски дол, землище с. Бръшляница.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.130.1 в местността Нежовец в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3373 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

32. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.261 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 61426.27.6 в местността Стража в землището на с. Радишево и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

34. Предложение относно ПУП- ПЗ за ПИ 311.18, ПИ 313.4, ПИ 313.5, ПИ 313.6, ПИ 313.8, ПИ 313.9, ПИ 313.11, ПИ 313.12, ПИ 313.13, ПИ 313.16, ПИ 313.17, ПИ 316.1, ПИ 316.2, ПИ 316.4 и ПИ 316.10, в местността Общинската мера землище с. Пелишат, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

35. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.37.14 в местността Стадиона в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

36. Предложение относно Разрешение за изработване на ПУП-ПП на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на ел. провод до поземлени имоти с идентификатори 56722.542.7, 56722.251.10 и 56722.542.1, пътна връзка до поземлени имоти с идентификатори  56722.542.7, 56722.251.10  и ПИ 56722.542.393 и ел. провод, захранващ помпена станция в поземлен имот с идентификатор 56722.757.737 в местността „Къшински дол“, землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

37. Питане от Веселка Лилова – общински съветник от ПП „ГЕРБ“.

38. Питане от Свилен Атанасов – общински съветник от група „БСП за България“.

ОбС – Плевен.

Споделете:

Прочетете също

3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Снимка – интернет. Международният ден на хората с увреждания е обявен от Генералната асамблея на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *