29 точки в дневния ред на сесията на Общински съвет – Плевен

336998480 947030476493725 560255248456844296 n 1024x768 1 1

Снимка – Плевен прес.

На 25 май 2023 г. (четвъртък) от 9:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе редовната сесия на Общинския съвет:  

ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на Решение №1366/27.04.2023 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на Област Плевен.

2. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Плевен /2023 – 2025

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Приемане на годишни отчети и баланси за 2022 г. на публичните предприятия – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2022 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2023 г.

Внася: ПК  по „Стопанска политика и транспорт“

4. Предложение относно именуване на улица в гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Обновяване и модернизация на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ гр. Плевен“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. 

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с проект „Основен ремонт на площадки за учебно-тренировъчна работа за хвърляне на диск и чук, за хвърляне на копие и за тласкане на гюле“ за финансово подпомагане от Министерство на младежта и спорта (ММС), с цел обновяване на спортен обект – частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно възлагане на услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.001-0165-С01 „Грижа в дома в община Плевен“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно изменение на Решение №626 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Плевен, изменено с Решение №951 от 30.06.2022 г. и Решение №1119 от 24.11.2022 г. за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Внася: Милен Яков – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен, както и определяне на продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Рицари без броня“, върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.659.451.4, находящ се в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №144, актуван с АОС №41657/20.06.2016г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Клуб идея“ Плевен с ЕИК 176894664 недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с площ с площ 28,5 кв.м в сутеренния етаж на сграда, преустроена за „Клуб на художника и художествената галерия“, находяща се на адрес: ул. „Димитър Константинов“

№17, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Плевен“ – гр. Плевен, за нуждите на ловно-рибарска дружина с. Пелишат, върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна двуетажна сграда със застроена площ 87 кв.м и прилежаща маза с площ 33 кв.м, отреден за ветеринарна лечебница, находящ се в с. Пелишат, актуван с АОС № 40001/06.03.2014 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение “Ловно – рибарско дружество Плевен” – гр. Плевен, за нуждите на ловно-рибарска дружина с. Ясен, върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна пристройка към Културен дом – с. Ясен, преустроена в магазин за промишлени стоки с площ 42.88 кв. м, находящ се на ул. ”Г. Димитров”, с. Ясен, актуван с АОС №33265/20.04.2004 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно приемане на решение за одобряване на едностранно прекратяване на Договор ИРК–1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга с включено извършване на частични строителни и монтажни работи за обект – публична общинска собственост: язовир ”Бохот – 1” с площ 119.837 дка, находящ се в землището на село Бохот, в местността „Печеняка”, съставляващ поземлен имот №000234 по плана на селото, актуван с АОС  №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир ”Бохот – 4” с идентификатор 05921.103.20 с площ 52825 кв.м., актуван с АОС № 42611/31.05.2018 год., находящ се в местността Карабаша, землището на с. Бохот, община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „К Р М З“ ЕООД върху незастроени урегулирани поземлени имота – УПИ II-151 и III-151 в кв.7 по плана на с. Радишево, община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно уреждане на имуществени отношения между Община Плевен и Моника Маринова Фиркова във връзка с приложението на действащ подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот XVI-501.581 в кв.31 по плана на с. Буковлък, община Плевен.

Внася: Милен Яков – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради – поземлен имот с идентификатор 56722.663.205, УПИ ХІ в кв.454 по плана на гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Марибор“ № 25.

Внася: Милен Яков – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №58, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.661.824 с площ 270 кв.м – УПИ VI-8681 в кв.70 по плана на града, на собственик  на законно построени върху имота сгради.

Внася: Милен Яков – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно продажба на застроени общински недвижими имоти в с. Буковлък с идентификатори 06999.501.116 с площ 610 кв.м и 06999.501.889 с площ 552 кв.м, в кв.17а по плана на селото, отредени за жилищно строителство, на собственика на законно построени върху тях сгради.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.661.1079.2 със застроена площ 71 кв.м, построена върху поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 56722.661.1079, представляващ застроен УПИ III-9335 в кв.57а по регулационния план на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски” №31а.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно проект за „Улична канализация за УПИ VI, кв.350, от ОК 748 А по ул. „Цанко Церковски“ и В и К отклонения за УПИ VI, кв.350 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно учредяване право на пристрояване на пристройка със застроена площ 27,40 кв.м към помещения на законно построени сгради с идентификатори 56722.654.383.1 и 56722.654.383.2, изградени върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.654.383 – УПИ IІ, кв.714г, град Плевен.

Внася: Милен Яков – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно проект за „Външно електрозахранване на фотоволтаична ел.централа с инсталирана мощност 999,9 kWp, находяща се в ПИ 56722.651.29, гр. Плевен“.

Внася: Милен Яков – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно проект за „Кабел 20 kV и трафопост тип БКТП 20/0.4kV, 1250 kVA за присъединяване на фотоволтаична ел.централа само за продажба, ПИ 56722.652.809, Източна индустриална зона, гр. Плевен“.

Внася: Милен Яков – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен.

28. Предложение относно приемане на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.608.420, 56722.608.389, 56722.608.1 и 56722.608.417,  находящи се в местността „Табакова чешма” в землището на гр. Плевен, и сключване на предварителен договор във връзка с промяна границите на съседни поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г.  на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно одобряване изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори  55765.316.1, 55765.316.2, 55765.313.4, 55765.313.5, 55765.313.6, 55765.313.8, 55765.313.9, 55765.316.4, 55765.313.11, 55765.313.17, 55765.313.15, 56765.313.16 и части от 55765.316.10 и 55765.311.18, находящи се в местността „Общинската мера” в землището на с. Пелишат, община Плевен, и сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

ОбС-Плевен.

Споделете:

Прочетете също

450904168 1001894185270441 6751637468246628993 n

Отлично представяне на НЧ „Осъм – 1894″ с. Градище  на фолклорния фестивал в Славяново

На 6 юли самодейците при НЧ „Осъм – 1894″ село Градище  участваха  във Фолклорния  фестивал …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *