Начало | Новини | 27 точки в дневния ред на Общинския съвет за четвъртък – 28-ми юни

27 точки в дневния ред на Общинския съвет за четвъртък – 28-ми юни

На 28-ми юни, четвъртък, ще се проведе поредното заседание на Общинския съвет в Плевен. От администрацията ни изпратиха дневния ред, който включва 27 точки плюс две питания. Публикуваме дневния ред на заседанието с припомнянето, че то е открито за граждани и те могат да вземат участие в него с присъствие, въпроси и изказвания, регламентирани от Наредбата за работата на ОбС.

                                                           Д Н Е В Е Н   Р Е Д  :

 1. Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. Предложение относно изменение, допълнение и поправка на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански –  Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет  – Плевен за опазване на околната среда в Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне на сграда на ОУ „Валери Петров” –Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност”

 1. Предложение относно стартиране на процедура по създаване на Организация за управление на туристически район Дунав.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно увеличаване числеността на Дирекция „Регионален военно-исторически музей” и Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение и допълнение на Решение №627/27.06.2013г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.007-0002-C01, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, чрез подписване на Запис на заповед.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на поземлен имот с идентификатор 61426.130.90, находящ се в местността „Под село”, землището на с. Радишево, община Плевен с площ 1 077 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ХХІ, кв.88 по плана на гр. Славяново, отреден за жилищно строителство чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост .- УПИ ХVІ – за обществено обслужване, кв.22, ул. „Стоян Михайловски” №136, гр. Плевен, актуван с АОС №36742/04.04.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – сграда за хранителни стоки със застроена площ 77 кв.м., попадаща в УПИ ХІV, отреден за магазин и трафопост, кв.69 по плана на с. Ясен, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански  – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор 56722.659.752, застроен урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.346, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно закупуване на нежилищни сгради – ресторант със застроена площ 322 кв.м. и механа със застроена площ 164 кв.м., попадащи в общински недвижим имот УПИ І-802, кв.51а по плана на с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно закупуване на имущество – товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ЛТ28, рег. № ЕН0545АК и трафопост със застроена площ 58,40 кв.м. находящ се в селскостопански двор на ЧПТК „Съдружие”, с. Брестовец, УПИ І, кв.83.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Клуб идея”, Плевен недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с източно изложение в сутеренния етаж на сграда, находяща се на ул. „Димитър Константинов”№17, гр. Плевен, актуван с АОС №39523/16.10.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, в детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждана на обект с обществено-обслужващо предназначение с площ 40,70 кв.м. върху общински урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.660.673 – УПИ ІV, кв.372, по плана на гр. Плевен, ул.  „Иван Вазов”№17-23.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Бохот-4”, местността „Карабаша”, с. Бохот, Община Плевен, област Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на наемни цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост – рибарник, съставляваща поземлени имоти с идентификатор 51620.102.27 и 51620.1123.82, находящи се в землището на с.Николаево и провеждане на процедура за отдаването им под наем.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно промяна на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно възлагане без провеждане на обществена поръчка от Община Плевен на „Чистота” ООД за проектиране, изпълнение на СМР, строителен и авторски надзор на обект на техническата инфраструктура – „Паркинг определен от ок221г към ок213а” по плана на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно възлагане без провеждане на обществена поръчка от Община Плевен на МБАЛ „Сърце и мозък” ЕАД за проектиране, изпълнение на СМР, строителен и авторски надзор на обект на техническата инфраструктура – „Паркинг”, разположен в УПИ І, кв.839 по плана на гр. Плевен, като част от улично пространство определено от ок4131 към ок4132 по плана на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ56722.701.1303 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Стефанка Панчева Георгиева, гр. Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

 1. Питане от Цветко Цветков – Общински съветник от МК „За промяна”, вх.№ОбС – 1327/19.06.2018 г.
 2. Питане от Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ, с вх. №ОбС – 1328/19.06.2018 г.

Прочетете също

На 5-ти декември посрещаме Савинден

В християнската църква, днешния ден е посветен на светец мъж – Свети Сава Освещени. Историята …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *