Начало | Без категория | 205 приети решения приеха съветниците за първите шест месеца на годината

205 приети решения приеха съветниците за първите шест месеца на годината

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. /включително/ Общински съвет – Плевен, е приел общо 205 решения. Обсъдените предложения в рамките на проведените шест заседания са 209, внесените питания за периода – 6. Отчетът за дейността на местния парламент за първите шест месеца на годината бе представен от неговия председател Мартин Митев на заседанието този месец.
С решение от 31.01.2019 г. ОбС – Плевен, е приел Сборния бюджет на Общината за 2019 г. Впоследствие са гласувани и вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Общината, както и промени по бюджета. За отчетения период са приети и поредица промени в действащи нормативни актове на местно ниво. Променени са Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на общината, Наредба №9 /за ползване на пасища, мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние/, Наредба №18 /за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти/. Изцяло е отменена Наредба №13 за регламентиране дейността на религиозните общности в общината. Промени има и в Наредба №23 за изграждане и опазване на зелената система в общината, в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване, както и в Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства в община Плевен.
ОбС – Плевен, е приел и поредица от планови документи: Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост; Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината; Годишна програма за закрила на детето; План за развитие на общинските социални услуги през 2019 г.; Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата от ЕС за същия период; и др.
За месеците януари – юни, подкрепа са получили решения във връзка с участието на Община Плевен по проекти. Съветниците са дали съгласие Общината да кандидатства за външно финансиране с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за Община Плевен” пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; за подписване запис на заповед по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център, като част от националната мрежа от 27 области информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.; за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Подобряване на материалната база в Общински домашен социален патронаж – Плевен” пред фонд „Социална закрила”; за сключване на споразумение за подготовката на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен транспорт в Плевен” по процедура на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020″.
„Да“ са получили и 39 решения за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост и учредяване право на ползване върху имоти общинска собственост, както и 4 решения за дейността на търговските дружества с общинско участие и 4 решения за предоставяне на еднократна финансова помощ. С решения през юни са открити процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Плевен, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г., Районна прокуратура не е протестирала и не е искала отмяна или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския съвет, не е спирала и изпълнението на такива актове. По образувани преписки от Окръжна прокуратура се изпращат необходимите документи във връзка с проверката по „Надзор по законност”.

Прочетете също

ОУ “Климент Охридски” – Плевен със спечелен проект за работа в библиотечна среда

Снимка – интернет страница ОУ “Кл. Охридски”. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *