Начало | Новини | Публикуван е дневният ред за заседанието на ОбС-Червен бряг в идния понеделник

Публикуван е дневният ред за заседанието на ОбС-Червен бряг в идния понеделник

На 28.01.2020 година /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния проект за дневен ред:

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник

1.Анализ за дейността на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр. Червен бряг през 2019 година.

Докл.: Началник РСПБЗН и Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права

2.Анализ относно   работата на Районно управление  – Червен бряг през периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

Докл. : Началник Районно управление   и Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права

3.Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен бряг  през 2020 година.

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии

4.Предложение за изменение и допълнение към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докл.:Кметът на общината и всички постоянни комисии

5.Предложение за изменение към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с реш. № 118/07.03.2019 г. на Адм. съд гр. Плевен

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

  1. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

7. Информация  за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2019 г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

  1. Предложение относно кандидатстване на МБАЛ Червен бряг ЕООД с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , процедура ВG05М9ОР001- 2.060  – МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Докл.:Кметът на общината и всички комисии

  1. Предложение относно кандидатстване на Медицински  център Червен бряг ЕООД с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , процедура ВG05М9ОР001- 2.060  – МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Докл.:Кметът на общината и всички комисии

10.Информация за предприетите мерки от общинското ръководство по повишаване събираемостта на местните данъци и такси.

Докл.:Кметът на общината и всички постоянни комисии

11.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг за четвърто тримесечие на 2019 година.

Докл.:Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет

12.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на  община Червен бряг, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта.

13.Предложение относно определяне на представители на Общински съвет Червен бряг  в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия 

Докл.:Председателят на Общинския съвет  и Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права

14.Определяне на представител на Общински съвет- Червен бряг  в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

Докл.:Председателят на Общинския съвет и Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права

  1. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, находящи се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг, както следва:

   Магазин за търговия № 3.2, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг.

Магазин за търговия № 3.12, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг.

Магазин за търговия № 3.14, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг.

Магазин за търговия № 3.15, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг.

Магазин за търговия № 3.25, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг.

Магазин за търговия № 8.2, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг.

Докл.:Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет и Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство

16.Предложение за изменение на решение № 17/29.11.2019 г.,  на Общински съвет Червен бряг относно наименованията на постоянни комисии 

Докл.: Председателят на Общинския съвет

17.Предложение относно  избиране на заместник-председатели на Общински съвет-Червен бряг.

Докл.: Председателят на Общинския съвет

18.Отговор на питане

Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанията на Общинския съвет са  открити .

Прочетете също

ОУ “Климент Охридски” – Плевен със спечелен проект за работа в библиотечна среда

Снимка – интернет страница ОУ “Кл. Охридски”. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *