Проект по програма „Еразъм+“ събра на финален форум в гр.Койнаре ученици от четири държави

Снимка – „Плевен прес“

Днес, 28-ми април в Народно читалище „Христо Ботев-1889“, град Койнаре се състоя финален форум по програма „Еразъм+“. Поводът за това е проектът „Доброволчество и активни граждани“ по програма „Еразъм +“, спечелен от местното училище СУ „Христо Смирненски“.

На събитието присъстваха ученици от 10-ти до 12-ти клас от четири държави: Румъния, Латвия, Кипър, Италия. Четирите страни са кандидатствали по същата програма и това е поводът, по който техни представители са в България, като целта е, взаимно да споделят своя опит.

Снимка – „Плевен прес“

Чрез мултимедийна презентация, изнесена от Нели Нанкова – началник отдел „Социални дейности“ в Община Червен бряг, гостите се запознаха с грижите, който се полагат в три центъра и едно защитено жилище.

Като социални услуги в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) бяха посочени:

-превенция на изоставянето;

-превенция на насилието и отпадане от училище;

-деинституционализация и реинтеграция на деца;

-обучение в умения на самостоятелен живот и

 -социална интеграция на деца от институции;

консултиране и подкрепа на семейства в риск;

-оценяване и обучение на бъдещи приемни

  родители и осиновители;

-консултиране и подкрепа на деца с

  противообществени прояви.

Снимка – „Плевен прес“

Социалната услуга е предназначена за деца от 0 – 18 години и е насочена към всички деца в риск, живеещи на територията на община Червен бряг, както и техните семейства.

Работата в ЦОП, както и в останалите социални услуги, се осъществява в партньорство между Дирекция „Социално подпомагане”/ отдел „Закрила на детето”, доставчика на социалната услуга, както и детето и неговото семейство.

Дневният център за деца и младежи с увреждания е създаден през 2006 г. Капацитетът на услугата е 24 потребители. Основната дейност на ДЦДМУ е насочена към осигуряване на комплекс от социални услуги с цел повишаване качеството на живот на деца и младежи с увреждания и техните семейства, чрез използването на различни методи и подходи.

В Центърът за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, е създадена среда, близка до семейната. От особено важно значение е съобразяването с индивидуалните особености на всяко дете и младеж, като се отчита степента и динамиката на развитие и се прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания, както  и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. Подкрепата се осъществява от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

От презентацията стана ясно още, че социалните услуги се финансират като  делегирана  от държавата дейност. На територията на Община Червен бряг се предоставят и други социални услуги, финансирани по национални или оперативни програми:

-Приемна грижа;

-Проект „Топъл обяд“;

-Проект „Патронажна грижа +“;

-Проект „Достоен и независим живот в общността 2“;

-Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- компонент 3“;

-Механизъм Лична помощ;

-Проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и

 лица с увреждания в домашна среда“;

-Проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализира-

 на помощ в подкрепа на лица от уязвимите групи“.

Изцяло със средства от общинския бюджет се финансира услугата Домашен социален патронаж. През цялото време беше осигурен превод на английски. В края на това събитие гостите получиха сертификати от Лидия Йотова, експерт в Община Червен бряг и от Даниела Цоньовска – директор на СУ „Христо Смирненски“, гр. Койнаре.

Споделете:

Прочетете също

30 ноември – Православната и Католическата църква честват Свети Андрей Първозвани

Снимка – интернет. Свети Андрей Първозвани е християнски проповедник, първият от 12-те апостоли, който е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *