Проведе се учредително събрание на Местна инициативна група „Гулянци-Плевен“

миг 1

На учредителното събрание, което се състоя на 28.08.2023 г. в Заседателната зала на Община Гулянци, присъстваха 33 учредители – 3 представители на публичния сектор от общините Гулянци и Плевен, 15 представители на стопанския сектор – фирми и земеделски производители, и 15 представители на нестопанския сектор – неправителствени организации и граждани.

Събранието беше открито от кмета на община Гулянци, г-н Лъчезар Яков, който запозна присъстващите с основната цел на проект за безвъзмездна финансова помощ по Договор № РД 50-48 от 15.03.2023 г. с водещ партньор Община Гулянци по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020. Г-н Яков представи подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) през програмния период 2023-2027 г. и разясни процедурата по провеждане на събранието. С реализирането на проекта и прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие се цели по-устойчиво, по-балансирано и дългосрочно развитие на селските общини. Поради интегрирания и многосекторен подход, в стратегията за ВОМР на територията на община Гулянци и 5 от населените места на община Плевен – с. Ясен, с. Буковлък, с. Опанец, с. Върбица и с. Бръшляница ще се заложат разнообразни мерки за развитие, за осигуряване на баланс между всички сектори – модернизация на селското стопанство и повишаване конкурентоспособността на фирмите, подобряване на инфраструктурата – техническа и социална, запазване на културното наследство, опазване на околната среда, създаване на нови работни места, интеграция на маргинализирани общности и хора с увреждания.

С пълно единодушие учредителите решиха да бъде учредено СНЦ „Местна инициативна група Гулянци- Плевен“ (съкратено: „МИГ Гулянци – Плевен“) за осъществяване на общественополезна дейност. Сдружението има за цел да разработи, осигури капацитет и реализира Стратегия за прилагане на подхода ВОМР на територията на община Гулянци и пет населени места от община Плевен – селата Ясен, Буковлък, Върбица, Опанец и Бръшляница.

Учредителите приеха Устав на „МИГ Гулянци- Плевен“ и решиха Управителния съвет на Сдружението да се състои от 5-ма членове: председател- Лъчезар Яков, кмет на община Гулянци – представител на публичния сектор, и членове: Ирена Николова – началник отдел „Спорт“ към Община Плевен, представител на община Плевен и публичния сектор, Пламен Тодоров – представител на стопанския сектор, Иван Иванов и Бисер Варнаджиев – представители на нестопанския сектор. Управителният съвет е с мандат от 5 години.

Председателят на УС на МИГ Гулянци- Плевен беше упълномощен да подготви и внесе в законоустановения срок документите за регистрация на Сдружението в компетентния съд, както и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с Договор № РД 50-48 от 15.03.2023г., финансиран по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Пресцентър – Община Гулянци

Споделете:

Прочетете също

иеремиева

Конкурс за коледно-новогодишна украса на общините под патронажа на Областния управител

Виолета Иеремиева, областен управител на Плевен. Снимка – областна администрация. В периода 1 – 29 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *