Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 22 и 23 май  

346106194 1302277680325594 6594530761377005128 n 1

Снимка – Плевен прес.

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания днес и утре /22 и 23 май/, по предварително уточнен график. Заседанията се провеждат в Заседателната зала в сградата на Община Плевен. Съгласно решение на Общинския съвет, прието на сесията през април тази година, от този месец има промени в състава на четири от постоянните комисии – ПК по „Стопанска политика и транспорт”, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика”, ПК по „Здравеопазване и социална политика” и ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията”.

22 МАЙ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават шест от комисиите – ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност”, ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика”, ПК по „Бюджет и финансова политика” и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева се събира в 12,40 ч. Съветниците ще обсъждат предложение за именуване на нова улица в местността Текийски орман в землището на гр. Плевен. Ще се запознаят и с писмо от НЧ „Съгласие 1869“, Плевен във връзка с Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2023 г. Програмата бе част от дневния ред на редовната сесия на Общинския съвет през м. април, но след гласуването в залата не бе приета – „за“ гласуваха само 5 от присъстващите общински съветници, „против“ – 18 , „въздържали се“ – 15.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 6 точки. Комисията ще разгледа: Даване на съгласие за сключване на договор за банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД; Предложение за едностранно прекратяване на договор за концесия за язовир ”Бохот – 1”; Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир ”Бохот – 4”; Информация относно финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие към 31.03.2023 г.; Отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“ за първото тримесечие на годината; и др.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ заседава днес от 13,30 ч. Дневният й ред включва обсъждане на предложение за безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Рицари без броня“ върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Васил Левски“ №144 в Плевен. Ще бъде разгледано и отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Клуб идея“ Плевен на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, в сутеренния етаж на сграда, преустроена за „Клуб на художника и художествената галерия“, на ул. „Димитър Константинов“ №17. Сред останалите точки са: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Плевен“ – Плевен, за нуждите на ловно-рибарска дружина с. Пелишат, върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна двуетажна сграда, отреден за ветеринарна лечебница, в с. Пелишат; Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение “Ловно – рибарско дружество Плевен” – гр. Плевен, за нуждите на ловно-рибарска дружина с. Ясен, върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна пристройка към Културен дом – с. Ясен, преустроена в магазин за промишлени стоки; Приемане на решение за едностранно прекратяване на договор за концесия за язовир ”Бохот – 1”; Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир ”Бохот – 4”, находящ се в местността Карабаша, землището на с. Бохот.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по 16 предложения. Сред тях са: Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, както и определяне на продажни цени на жилищата; Уреждане на имуществени отношения между Община Плевен с физически и юридически лица; Учредяване право на пристрояване в имот на територията на гр. Плевен; Искане за поставяне на 27 броя РИЕ на пътя Плевен – София, в района на с. Ясен; и др.

ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков заседава от 15,00 ч. по дневен ред от 17 точки. Съветниците ще коментират  кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Обновяване и модернизация на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ гр. Плевен“ по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Ще разгледат и искане за даване на съгласие за сключване на договор за банков инвестиционен кредит на общинското дружество „Тибор“ ЕАД, както и определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 г. Ще бъдат разгледани и предложения за продажби на застроени общински недвижими имоти на собствениците на законно построени върху тях сгради, както и проекти за изменение на действащи Подробни устройствени планове – Планове за застрояване. Точка в дневния ред е и изслушване на информация за финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие към 31 март 2023 г.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава днес от 17,00 ч. Комисията ще обсъди предложение за възлагане на услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ във връзка с изпълнението на проект „Грижа в дома в община Плевен“,

финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“.

23 МАЙ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават три от комисиите – ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие”, ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” с председател инж. Йордан Василев заседава от 14,00 ч. Съветниците ще обсъждат: Предложение за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 г.; Проект за улична канализация в кв.350 по плана на гр. Плевен; Проект за външно електрозахранване на фотоволтаична ел.централа с инсталирана мощност 999,9 kWp, находяща се в Плевен; Проект за кабел 20 kV и трафопост тип БКТП 20/0.4kV, 1250 kVA за присъединяване на фотоволтаична ел.централа само за продажба, Източна индустриална зона в Плевен; Приемане на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти в местността „Табакова чешма”; и др.

ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” с председател Йордан Грижов е насрочила заседанието си за 14,40 ч. Съветниците ще разгледат Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Плевен /2023 – 2025 г./. Ще бъде разгледано и предложение за кандидатстване на Общината с проект за основен ремонт на площадки за учебно-тренировъчна работа за хвърляне на диск и чук, за хвърляне на копие и за тласкане на гюле за финансово подпомагане от Министерство на младежта и спорта. На заседанието ще бъдат представени и протоколи от заседания на комисия по Наредба №33 на ОбС – Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,00 ч. Този месец точка в дневния ред е кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Обновяване и модернизация на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ гр. Плевен“ по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Дневният ред включва също разглеждане на доклад от АДФИ за финансова инспекция на ОУ „Цветан Спасов“ – гр. Плевен, както и преписки – от НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен относно Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2023 г. и от Медицински университет – Плевен относно сътрудничество.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за м. Май, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец май 2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mmay-2023-g

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен, е насрочено за 25 май (четвъртък) от 9:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 29 предложения.

ОбС – Плевен

Споделете:

Прочетете също

2 2 3

Община Плевен осигурява безплатна минерална вода заради високите температури

Община Плевен осигури безплатна минерална вода за жителите и гостите на града в днешния ден, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *