Плевен изчезва!

Pleven izchezva
Къде са плевенчаните днес? На 3 октомври официално бяха обявени
резултатите от Преброяване 2021. Информацията за Плевен

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението  на  област  Плевен  към  7  септември  2021  г.  е  226 120,  което представлява 3.5% от населението на страната (6 519 789). Жените са 116 955 (51.7%), а мъжете 109 165 (48.3%), или на 1000 жени се падат 933 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 43 632 души или 16.2%.

class="wp-block-heading">Фиг. 1. Население по години на преброяванията
pleven 2021 01

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Фиг. 2. Прираст на населението между преброяванията
pleven 2021 02

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най- малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен с население 8 063 лица.

Към 7 септември 2021 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Статистически райони

Половината от населението на страната (51.2%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 691 хил. души, или 10.6% от населението на страната.

И в шестте статистически района населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в Северния централен (-18.7%) и Северозападния (-18.5%), а най-малко в Югозападния (- 5.1%).

Прираст на населението по статистически райони в периода 2011 – 2021 година

pleven 2021 03

Области

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната. Област Плевен се нарежда на девето място по брой на населението.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%). Област Плевен губи 16.2% от своето население.

Фиг. 3. Прираст на населението по области в периода 2011 – 2021 година
pleven 2021 04

Общини

По брой на населението в областта най-голяма е община Плевен със 113 131 жители, а най-малка Пордим с 4 892 жители.

Население в област Плевен по общини
pleven 2021 05
Фиг. 4. Население в област Плевен по общини
pleven 2021 06
Фиг. 5. Прираст на населението по общини в периода 2011 – 2021 година
pleven 2021 07

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години в област Плевен е 31.9%, а на мъжете – 23.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастовите групи до 55- 59 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Фиг. 6. Възрастова структура на населението в област Плевен към 7 септември 2021 година
pleven 2021 08

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 62 742 души, или 27.7% от населението на областта.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 133 990 души, или 59.3%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12.9% през 2011 г. на 13.0% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 34 744 през 2011 г. на 29 388 през 2021 г., или с 15.4%.

Прираст на населението по области в периода 2011 – 2021 година
pleven 2021 09
Възрастови съотношения на населението към 7 септември 2021 година
pleven 2021 10
Гъстота на населението в област Плевен по общини
pleven 2021 11

Пълната информация ще бъде поетапно налична в информационната система на НСИ ИНФОСТАТ на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=338 .

Споделете:

Прочетете също

1 16

Гинеколозите от “Мама и Аз” оперират с уникална за България система за 3D хирургия  

ЕКИПЪТ Е ЧАСТ ОТ ЕДИНСТВЕНОТО ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ У НАС, ОКОМПЛЕКТОВАНО С ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТУРА ЗА …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *