Отчетът на общинския бюджет за 2020 г. влиза за обсъждане и в комисията по финанси

sesia 08 1 1
Сесия
на Общински съвет – Плевен. Снимка – архив на “Плевен прес”.

Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г., влиза за обсъждане в Постоянната комисия по „Бюджет и финансова политика“, след което ще бъде представен и на сесия на Общинския съвет. Традиционно и миналата година най-много са разходите за образование – те са 47,38 % от общите разходи, което представлява почти половината от целия бюджет на Общината, коментира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Сборният бюджет на Община Плевен за 2020 г. е приет с Решение № 150/19.03.2020 г. на Общинския съвет и е в размер на 112 047 548 лв., в т.ч. за финансиране на делегирани от държавата дейности – 72 010 321 лв., за местни дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности – 40 037 227 лв. През отчетния период бюджетът е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. След направените промени общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2020 г. е съответно 131 857 561 лв. – “Държавни дейности” в размер на 86 843 429 лв. и “Местни приходи” в размер на 45 014 132 лв.

Анализът на местните приходи показва, че от планираните за годината 18 975 000 лв. са изпълнени 17 393 923 лв., или 91,67%. Спрямо същия период на предходната година те са намалели с 6,53 %. Преизпълнение има при туристическия данък – със 17 791 лв.

При неданъчните приходи – в този дял на приходната част от планираните 17 512 840 лв. са изпълнени 83,13 %. Постъпилите по сметките на Община Плевен средства са в размер на 14 559 065 лв. Преизпълнение на планираните за годината постъпления има на „Приходи от наеми на земя”. Най-голям относителен дял от този раздел приходи имат общинските такси – те са 61,22 % от всички неданъчни приходи.

На база постъпилите приходи в бюджета за 2020 година са извършени разходи в размер на 109 861 398 лв. В разходната част са спазвани приоритетите: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

Традиционно най-много отново са разходите за образование – 47,38 % от общите разходи, което представлява почти половината от целия бюджет на Общината. Стойностното изражение на извършените и разплатени разходи в раздела е 52 047 306 лв. Съпоставяйки ги с разходите през 2019 г. се отчита ръст от 11,15 %, или 5 222 547 лв. В дейностите на образованието са заети 2 028 щатни бройки. В общината функционират 72 учебни заведения, от които 32 детски градини, 37 училища, 2 центъра за Подкрепа на личностното развитие и едно общежитие.

За функция “Здравеопазване” годишният план в размер на 6 497 193 лв. е изпълнен 85,39 %, или 5 548 277 лв. От тях за трудови разходи (възнаграждения и осигурителни плащания) – 5 599 978 лв., издръжка – 634 305 лв. и др. В дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” през годината разплатените разходи са 4 368 144 лв., от които възнаграждения и осигурителни плащания – 3 765 141 лв., издръжка на дейността – 602 726 лв., платени данъци, такси и административни санкции – 277 лв.

В група “Култура” отчетените разходи през 2020 г. са 5 487 651 лв., за спорт – 445 627 лв.

Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства за периода, са 9 217 740 лв.  при годишен разчет от 16 756 469 лв. Освен с бюджетни средства инвестиционни разходи са извършени и със средства от оперативни програми на Европейския съюз – усвоената сума към 31.12.2020 г. е 18 577 614 лв.

През 2020 г. Община Плевен обслужва дългосрочни кредити от банки, фонд “ФЛАГ” и Регионален фонд за градско възстановяване и развитие, предназначени за финансиране на извършени разходи от Общинския бюджет и допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми.

Пълният текст на отчета на Бюджет 2020 на Община Плевен е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2021 – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2021-g

Съгласно Закона за публичните финанси, след обсъждане на материала и в постоянните комисии, Общинският съвет трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

ОбС-Плевен

Споделете:

Прочетете също

svesht

На Черешова задушница ще бъдат осигурени автобуси до гробищните паркове в Червен бряг

По повод Черешова Задушница на 22 юни, събота, ще бъдат осигурени автобуси за извозване на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *