Обявление

за провеждане на търг при реда и условията на Наредба №7 на МФ за продажба на дърва за огрев

Асортименти/
Дървесен вид
Прогнозно к-во,
пр. m3
Ед. Цена с ДДС /
пр. m3
Обща начална
стойност с ДДС
Дърва за огрев – широколистни дървета1424,00 лева 336,00 лева

Общото количество дърва за огрев е ориентировъчно и възлиза на 14 пр. m3. В случай, че се получи по-голямо количество, спечелилият участник се задължава да изкупи по-голямото количество по цена, обявена в настоящата процедура за съответния дървесен вид.

Начална тръжна цена: 336,00 лева с ДДС (триста тридесет и шест лева).

До участие в процедурата ще бъдат допускани лица, които представят всички изискуеми документи за участие, упоменати в заповедта за провеждане на търга. Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 19.08.2021 г. до 25.08.2021 г. включително, от 08:00 часа до 16:00 часа в дните от понеделник до четвъртък и от 08:00 часа до 14:00 часа в петък, на адрес: област Плевен, град Плевен, ул. ,, Цар Самуил “ № 4 ( биеше ОУ „ М. Дринов“).

Заявления за участие в търга се подават всеки работен ден от 19.08.2021 г. до 25.08.2021 г. включително, от 08:00 часа до 15:00 часа в дните от понеделник до четвъртък и от 08:00 часа до 14:00 часа в петък., в регистратура за некласифицирана информация, находяща се в ,, Библиотечен комплекс “ на ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия, чрез подаване на заявление, съдържащо описаните в заповедта за провеждане на търга документи.

Документация може да се получи от регистратурата за некласифицирана информация или се изтегля от интернет страницата на ВВВУ „Г. Бенковски “ https://www. af-acad. hg/.

Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“
Бригаден генерал Юлиян Радойски

Прочетете също

Обява

ОС на БЧК – Плевен организира прием за курс „Воден спасител на плувни басейни и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *