Обява

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е mig-belene-nikopol.jpg

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Белене – Никопол” , чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.319

Оперативна програма:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка:

 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:                                   

„МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.5 – „Инвестиции  за  публично  ползване  в инфраструктура  за  отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Основната цел на процедурата:

Чрез финансирането на проекти по процедурата от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) ще бъдат насърчени инвестициите за  туристическа инфраструктура,  общинска  собственост  или  собственост  на  ЮЛНЦ,  развитие  на туристически услуги и атракции за посетителите и постигнати следните специфични цели:

1.  Подобряване на средата на живот на територията на МИГ Белене-Никопол.

2. Подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на общините.

Допустими кандидати:
  • Общините Белене и Никопол;
  • Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на община Белене и община Никопол.
Допустими  дейности:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции,  които  са  свързани  с  местното  природно,  културно  и/или  историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи :

Допустимите за финансова помощ са следните разходи:

а) Изграждането, включително  отпускането  на  лизинг,  или  подобренията  на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Период на прием и място на подаване  на проектните предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием

Начален срок за за подаване на проектните предложения:  13.07.2021 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.08.2021 г., 16:30 ч.

Втори прием:

Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения /при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием на проектни предложения/ е 28.12.2021 г., 16:30 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 .

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:about:blankВграждане адресПоставяне на връзка към съдържанието, което искате да покажете в своя сайт.ВмъкванеНаучете повече за елементите за вмъкване(отваря се в нов раздел)Това съдържание не може да бъде вградено.Опитайте отново Превръщане във връзка

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по мярката е в размер на 330 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ Белене – Никопол:

  1. Минималният  размер  на  общите  допустими  разходи  за  един  проект  е  левовата равностойност на 5 000 евро или 9779,00 лева.
  2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 40 000 евро или 78232,00 лева.

Максималният  размер  на  финансовата  помощ  за  ЮЛНЦ  или  читалище,  подали проекти в рамките на изпълнение на стратегията за ВОМР не може да надвишава 200 000 евро.

Общата финансова помощ не може да надхвърля  200 000 евро за период от три последователни данъчни години. 

Интензитет на финансовата помощ:

Безвъзмездната  финансова помощ (БФП) е в размер на: За общини, ЮЛНЦ в обществена полза  се  предвижда  100%  финансиране  в  случай,  че  не  е  налично  генериране  на приходи.

Настоящата процедура за прием е обявена само за допустими дейности и бенефициенти, попадащи в приложното поле „НЕПОМОЩ“ съгласно „Указания за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него“, одобрени със Заповед № РД 09-778 от 20.08.2018 г.

Финансовата помощ е в размер на 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ Приложение № 6а и 6б от Документи за попълване към Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТОЧКИ
1Проекти за нов/а за територията на общината туристически продукт/услуга.30
2Проекти, обхващащи територията на повече от едно или осигуряващи ползи за повече от едно населено място.40
3Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.                                                                                                                   20
4Проекти, предлагащи инвестиции в туристически атракции/услуги, които са значими за идентичността на района/културни празници, местни обичаи и занаяти/.10
ОБЩО100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 20 т.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за контакт:

Изпълнителен директор – тел.: 0878853963

Експерт СВОМР – тел.: 0886324704

е-mail: migbn@abv.bg
адрес: гр. Белене, пл.”България” №1, ет. 1

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  • на сайта на Сдружение „МИГ Белене – Никопол” – http://www.mig-bn.eu./;
  • на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Белене-Никопол – migbn@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проектни предложения. 

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Споделете: