ОБЯВА

Подбор на проектни предложения

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ , чл.62, т.4 от Наредба No22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,

Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол“ открива процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.564

Оперативна програма:_______________________________________

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка:

19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

МИГ Белене — Никопол, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

Основната цел на процедурата:

Инвестиционна подкрепа за подобряване на цялостната дейност и повишаване на ефективността и производителността на малките и средни селски стопанства, чрез:

 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • опазване на компонентите на околната среда;
 • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Допустими кандидати:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

Физически и юридически лица

 1. Да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП;
  1. Стандартен производствен обем (СПО) на стопанството >2000 евро.
  1. Юридически лица доказват доход от земеделска дейност за предходната стопанска година;

Групи на производители

 1. Да са признати като организация на производители в съответствие с националното и/или европейското законодателство;
  1. Инвестициите да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията.

Кандидатите следва да представят бизнес план, който да доказва подобряване на дейността на земеделското стопанство, чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.

Допустими дейности:

Подкрепа ще бъде насочена към:

 1. Инвестиции    в земеделски стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

2. Инвестиции    на признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

3. Земеделските продукти по т. 1 и 2 , могат да бъдат само продукти, които са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

Инвестициите следва да са свързани с:

внедряване     на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или

 1. внедряване     на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или

3. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или

4. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или

5. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

6. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

8. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допустими са разходи за :

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, вкл. чрез лизинг;

2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, вкл. чрез лизинг;

3. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед /без да се нарушава демаркацията с националната програма по пчеларство/ и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

4. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;

5. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта“;

6. Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи

Период на прием и място на подаване на проектните предложени

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием

Начален срок за подаване на проектните предложения: 15.02.2022 година

Краен срок за подаване на проектните предложения: 29.03.2022 г.- 16.30 ч.

Втори прием

Начален срок за подаване на проектните предложения: 30.05.2022 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения 30.08.2022 г. – 16:30 часа.

Трети прием

Начален срок за подаване на проектните предложения:  15.03.2023 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.05.2023 г. – 16:30 часа.

Четвъртиприем

Начален срок за подаване на проектните предложения:  18.09.2023 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 08.12.2023 г. – 16:30 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 . Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е в размер на 433 251,19 лв.

„Бюджет на четвърти прием:  127 701,31 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ Белене – Никопол:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 20 000 евро – 39 116, 60 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 75 000 евро – 146 687, 25 лв.

В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение.

Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 10 000 евро или 19 558,00 лева, представляващ 50 % от размера на минималният размер на общите допустими разходи за един проект.

Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не повече от 60 000 евро или 117 348,00  лева, представляващ 80 % от размера на максималният размер на общите допустими разходи за един проект за колективни инвестиции.

Интензитет на финансовата помощ

Важно! Допустимите за финансово подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ исъфинансирането от страна на кандидата.

Процент на съфинансиране !

За индивидуален бенефициент:

 • 50 % от размера на разходите;
 • 70% от размера на разходите, допустими за подпомагане за кандидати, отговарящи на повече от едно от следните условия:
 1. Проекти, представени от млади земеделски стопани;

2. Интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

3. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;

4. Проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

5. Инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

За колективни инвестиции:

 • 80% от размера на разходите, допустими за подпомагане.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

 1. Проектът е за биологично земеделие    10 т.

2. Проектът е за инвестиции е сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени медицински култури“ 40 т.

3. Проектът е за инвестиции в иновации в стопанството 20 т.

4. Проектът се изпълнява на територията на необлагодетелстван район или на територията на Натура 2000 15 т.

5. Проектът води до осигуряване на заетост                                                  15 т.

5.1. 1 работно място       5 т.

5.2. 2 работни места 10 т.

5.3. повече от 2 работни места 15 т.

Лица за контакт и място да достъп до подробна информация:

инж. Пламен Хинов  – експерт СВОМР –  тел. 0886 324 704

е-mail: migbn@abv.bg

адрес: гр. Белене, пл.”България” №1, ет. 1

адрес: гр. Никопол, ул. „Христо Ботев“ № 6, ет. 1

Кандидат-бенефициентите могат да задават своите въпроси относно процедурата на електронната поща на МИГ Белене-Никопол – migbn@abv.bg – в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Белене – Никопол“ – http://www.mig-bn.eu./;
 • на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване:http://eumis2020.government.bg/

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване:http://eumis2020.government.bg/

Споделете:

Прочетете също

МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ ОБЯВЯВА  ПРИЕМ ПО  МЯРКА6.4 „ИНВЕСТИЦИOННА ПОДКРЕПА ЗАНЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОНСТИ“ , ЧРЕЗ СВОМР,ФИНАНСИРАНА ПО ПРСР 2014-2020

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 6.4. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *