Обява 11.09.2023

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е mig-belene-nikopol.jpg

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Белене – Никопол” , чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,

Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.739

Оперативна програма:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка:

 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

„МИГ Белене – Никопол, Мярка 6.4 –  Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Основната цел на процедурата:

Безвъзмездната финансова помощ по мярката има за цел:

1. Разнообразяване към неземеделски дейности;

2. Насърчаване на предприемачеството на територията;

3. Насърчаване развитието на туризма на територията;

4. Развитие на „зелена икономика“ и иновации;

5. Създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот.

Допустими кандидати:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 2000 евро стандартен производствен обем);

3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Кандидатите следва да представят бизнес план, който да доказва подобряване на дейността на земеделското стопанство, чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.

Задължително условие: Кандидатите да имат седалище или съответно постоянен адрес (за физическите лица) на територията на МИГ Белене-Никопол.

Допустими  дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

2. Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от ДФЕС (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Важно: Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Допустими разходи :

Допустимите за финансова помощ по мярка 6.4, съгласно СВОМР на МИГ Белене – Никопол са следните разходи:

1. Изграждане, придобиване, вкл. чрез лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуване, вкл. чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи за проекта, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Период на прием и място на подаване  на проектните предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием на проектни предложения:

–           Индикативна начална дата: 10.05.2023 г.

–           Крайна дата: 12.07.2023 г., 23:59 ч.

Втори прием на проектни предложения:

 – Начален срок за подаване на проектните предложения:11.09.2023 г.

– Краен срок за подаване на проектните предложения“: 23.10.2023 г. -16:30 ч. 

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 .

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:

https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по мярка 6.4. „ Инвестиции в земеделски стопанства“ е в размер на 102 158,54 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

1. Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), е в размер на 977,90 лева, при интензитет на помощта 5%.;

2. Максималният размер на финансовата помощ за проекти за изграждане и обновяване на места за настаняване е до 4 889,5 лв. с включен ДДС (съгл. чл.21, ал.4 от Наредба 22/2015 г.).

3. Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на 14 668,50 лева при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще е по-нисък от 14 668,50 лева.

4. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  левовата равностойност на 10 000  евро – 19 558,00  лв., от които 14 668,50 лв. БФП.

5. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 50 000  евро – 97 790,00  лв., от които 73 342,50 лв. БФП.

Важно: Допустимите за финансово подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

3.Максималният размер на финансовата помощ за един кандидат, подал проекти в рамките на изпълнение на стратегията за ВОМР не може да надвишава 200 000 евро –  391 160,00 лв.

Общата финансова помощ не може да надхвърля  200 000 евро за период от три бюджетни години. 

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. – „Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“

Интензитет на финансовата помощ:

Важно! Допустимите за финансово подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 75%  от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ и  условията на Регламент (ЕС) 1407/2013г. на Комисията от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта „de minimis”.                            

Съфинансиране от бенефициента:

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на БФП се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Процент на съфинансиране –  75% от общите допустими разходи.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

1. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика”                      10 т.

2. Проекти, включващи иновации                                                                                          10 т.

3. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др.

    алтернативни форми на туризъм                                                                                         25 т.

4.  Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в

    сектора за който кандидатстват.                                                                                          25 т.                                                                                                                                 

5. Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата

    на кандидатстване                                                                                                                 10 т. 

6. Проекти в секторите компютри, оптика и електроника; автомобили и други

   превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни

 технологии.                                                                                                                                5 т.

7. Проекти, създаващи добавена стойност и нови работни места – проекти

  за производствени дейности и създаващи нови работни места.                                        15 т.

  • 1-2  работни места                                                                                                            5 т.
  • 3- 4 работни места                                                                                                          10 т.
  • Повече от 4 работни места                                                                                            15 т.
Лице/а за контакт и място да достъп до подробна информация:

инж. Пламен Хинов  – експерт СВОМР –  тел. 0886 324 704;

Деян Борисов –  експерт СВОМР – тел. 0878 548 963

е-mail: migbn@abv.bg
адрес: гр. Белене, пл.”България” №1, ет. 1

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  • на сайта на Сдружение „МИГ Белене – Никопол” – http://www.mig-bn.eu./;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Споделете: