Общински съвет – Плевен прие стратегия в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината

sesia 05.2023 1

Снимка – ОбС-Плевен.

Общинският съвет на Плевен прие Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Плевен за периода 2023 – 2025 г. Документът получи единодушна подкрепа в залата.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с техните индивидуални потребности. Дейностите от общата подкрепа за личностно развитие, с които не всички училища могат самостоятелно да се справят и изискват общинско координиране са: кариерно ориентиране на учениците, библиотечно-информационно обслужване, грижа за здравето, осигуряване на общежитие, поощряване с морални и материални награди, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, логопедична работа.

От данните, представени в Стратегията в тази връзка става ясно, че към началото на учебната 2022/2023 г. в община Плевен функционират 47 училища – неспециализирани, професионални гимназии и профилирани гимназии, 32 детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена. В голяма част от училищата и детските градини са сформирани групи по интереси.

Библиотечно-информационното обслужване е осигурено чрез училищни библиотеки и библиотечни кътове в детските градини. Провеждат се и общински инициативи за насърчаване на четенето.

Здравното обслужване на децата и учениците в училищата и детските градини в общината се осъществява от разкритите по места медицински кабинети. За децата в яслените групи се грижат медицински сестри. Анализът показва, че през учебната 2022/2023 г. са налични 61 здравни кабинета в училищата и детските градини на територията на общината, които са обслужвани от между 1 и 2 броя медицински персонал, като само ДГ “Щастливо детство” – Плевен е осигурена с 4 медицински сестри и 2 медицински кабинета. Назначените логопеди в образователните институции са общо 15.

За високи постижения в образователната дейност децата и учениците се поощряват ежегодно с морални и с материални награди – с Решение на Общинския съвет са приети Правила за отпускане на финансови средства от общинския бюджет за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби. Всяка година за 24 май Община Плевен връчва и отличия на педагози за принос в областта на образованието, както и на деца и ученици от плевенски образователни институции, завоювали призови места в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади.

Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Плевен предвижда и допълнителната подкрепа към деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания. Дейностите, които не могат да се извършат самостоятелно от всяко училище, а изискват координирана общинска политика са: психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и физически увреждания, осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти, ресурсно подпомагане

ОбС – Плевен

Споделете:

Прочетете също

437541863 740349108083560 1889949255045264289 n

Картини, бродерии и мозайки от раковини показват в Кнежа, съвместно с посолството на Северна Корея

Корейски картини, бродерии и мозайки от раковини показва в Кнежа, съвместно с посолството на Северна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *