Общински съвет – Плевен заседава на 30 май по дневен ред от 51 точки

1 32 jpg

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание в четвъртък, 30 май, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, съобщават от пресцентъра на местния парламент. Предварителният дневен ред на съветниците включва 51 точки, последните четири от които са питания от общински съветници. Заседанието на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата

на Общинския съвет

Първа и втора точка в дневния ред са предложения за промени в две от действащите общински наредби – Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и Наредба № 38 за стимулиране на раждаемостта на територията на общината. Предложените промени в Наредба № 7 е във връзка с новите условия при разпространението на информация в публичното пространство и начина на публикуване на обявленията за провеждане на публични търгове и конкурси. Предложените изменения в Наредба № 38 са за увеличение размера на еднократната парична помощ за част от разделите при спазване на изискванията на наредбата, за всяко новородено/осиновено до трето дете, включително. Предлага се наредбата в тази част да бъде допълнена и с нова категория, която да гласи: „…Еднократна финансова помощ за раждане на дете от майка, постоянен жител на община Плевен, която е редовен студент във висше учебно заведение – 600 лв.“

Трета точка в дневния ред на заседанието е предложение за еднократно социално подпомагане на граждани от община Плевен с терминална бъбречна недостатъчност, лекувани с диализни методи. Броят на болните с бъбречни заболявания в страната се оценява на около 500 000 – 600 000 човека. Лицата, лекувани с диализни методи, са 4 000 души, на средна възраст 60,3 години. Голяма част от тях се издържат единствено с пенсия по болест, която е под минималната работна заплата, се посочва в мотивите на предложението. По тази причина в много общини, включително и в област Плевен, се подпомага тази група болни, като размерът на помощта е между 100 и 150 лв. месечно.

Заседанието ще продължи с обсъждане на изменение в Решение № 626 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет, касаещо отпускане на заем от Фонда за органите на местното самоуправление и определяне на годишните базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2024 – 2025 г. Предложение относно утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2024 г. влиза като точка 6 в предварителния дневен ред.

Този месец Общински съвет – Плевен, ще разгледа предложения за определяне състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност и за определяне на свой представител в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове за Съвета на децата. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета участват по двама представители – титуляр и заместник, на административните области в страната. Има 4 квоти за децата от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. Прилагането на процедурата е разделено на три нива – общинско, регионално и национално.

Майското редовно заседание включва още: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Плевен за 2023 г.; Предложение за еднократно финансово подпомагане на спортен клуб „Детелина“ за хора, борещи се с диагноза остеопороза; Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящи се в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ № 23 в Плевен; Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имоти за НЧ „Родолюбие-2018“, НЧ „Ракитин-1969“ в Плевен и за НЧ „Пробуда 1927“ – с. Мечка; Безвъзмездно прехвърляне на Църковно настоятелство при храм „Св. Николай“ – с. Ясен, на правото на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост в населеното място; Предложение за приемане на визия за новопридобит имот – жилищен блок в жк „Кайлъка“; др.

Последните четири точки в предварителния дневен ред са питания до кмета на Общината, относно: Поставяне на автоматични външни дефибрилатори; Предоставяне на информация на какъв етап са четирите проекта на стойност 13 733 500 лв.; Контрола по спазване разпоредбите на Наредба №2 за опазване на околната среда в общината; Реализацията на възможности за проектно финансиране на инвестиционни проекти за образователната инфраструктура в община Плевен.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен на 30 май, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет“.

Споделете:

Прочетете също

YLICI

12 плевенски улици ще бъдат измити днес. Вижте кои.

Графикът за 24 юни /понеделник/ на ДЗЗД АСА КЛИЙНИНГ – изпълнител на дейността „Поддържане на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *