Общински съвет – Долна Митрополия проведе редовно заседание на 29.03.2024 г.

DM jpg

Снимка – Плевен прес.

На заседанието Кметът на общината представи отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г., отчет за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2023 год. и годишен отчет за 2023 година за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия.

Приети бяха годишният доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Долна Митрополия  за периода 2021-2027 през 2023 г. и годишният  доклад за дейността на Звено Вътрешен одит в Община Долна Митрополия, за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Във връзка с работата на звеното Вътрешен одит бе разгледан и приет годишен план за дейността на Звено Вътрешен одит в Община Долна Митрополия за 2024 година.

Одобрен бе състав на Одитният комитет на Община Долна Митрополия по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).

В сферата на финансите бяха приети две предложения – за приемане на бюджетна прогноза в частта за местни дейности за периода 2025 – 2027 г. на община Долна Митрополия и актуализиране разчета за финансиране на капиталовите разходи на общината в частта финансирана със собствени бюджетни средства.

Разгледани и приети бяха предложенията за кандидатстване на община Долна Митрополия с проектно предложение за изпълнение на инвестиции по процедура № BG-RRP-4.028 – „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, покана 2 с финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както и удължаване срока на услугата „Грижа в дома“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), във връзка с изпълнение на проект по процедура BG05SFPR002-2.001, „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Европейски социален фонд + чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 год. беше допълнена с имоти съгласно три предложения на кмета на общината.

Общинските съветници дадоха съгласие за учредяване възмездно право на ползване върху ПИ с идентификатор №16345.111.9 по КККР на с. Горна Митрополия, област Плевен, за разполагане на пчелин и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост в с.Ореховица, община Долна Митрополия, в полза на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ – ИСКЪР“.

Приеха се решения за отдаване под наем на част от имоти общинска собственост. Общинският съвет одобри и частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП)  на община Долна Митрополия.

Списъкът със земеделски земи с НТП „пасище“ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024 – 2025 година бе допълнен със седем имота и беше приета годишна наемна цена за тях. Решенията на Общински съвет Долна Митрополия са публикувани на страницата на Общината https://dolnamitropolia.acstre.com/section-370-content.html

Споделете:

Прочетете също

IMG 20240417 115910

Две инициативи, насочени към децата, се проведоха в Районен съд – Плевен

Две инициативи, насочени към децата, се проведоха в Районен съд – Плевен днес, 17 април, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *