Община Червен бряг обявява конкурс за длъжността „Финансов контрольор“

Община Червен бряг. Снимка – Плевен прес.

Със своя заповед № РД-09-82/07.03.2023 г. на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов обявява конкурс за назначаване на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Финансов контрольор“,  в общинска администрация Червен бряг.

Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативни актове:

  • Минимална образователна степен: Магистър;
  • Професионален опит – 2 години и/или ранг IV младши;
  • Професионално направление на висшето образование – икономика, счетоводство, правни науки и финанси.

Специфични изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в специални нормативни актове:

Професионална област : няма

Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, които са определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни или ръководни длъжности в администрацията:

Изисквания и компетентности   да       не      

1. Ориентация към резултата – да       

2. Работа в екип – да                   

3. Фокус към клиента (вътрешен/външен) – да                   

4. Комуникативна компетентност – да                       

5. Професионална компетентност – да                     

6. Аналитична компетентност – да                 

7. Управленска компетентност – не    

8. Стратегическа компетентност – не

9. Лидерска компетентност – не          

10. Компетентност за преговори и убеждаване – не         

11. Дигитална компетентност – не      

12. Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания                        

Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

3. Копие от документи за образователно-квалификационна степен;

4. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж  (Tрудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

5. Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);

6. Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.

Повече информация за конкурса, срокове и документи може да намерите в интернет страницата на община Червен бряг https://www.chervenbryag.bg

Телефон и лице за контакт: 0659/92020 и 0659/92708 – Антоанета Костадинова – секретар на община Червен бряг.

Споделете:

Прочетете също

„Сърце и Мозък“ – Плевен стартира програма в полза на пациентите с карцином на гърда

Снимка – Пресцентър МБАЛ „Сърце и мозък“-Плевен. Пациентите с карцином на гърда, които желаят да …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *