Община Гулянци подпомага с топъл обяд хора в затруднено положение

2
Топъл обяд за нуждаещи се. Снимка – община Гулянци.

Община Гулянци кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Операцията е свързана с намаляване броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID19 и последиците от нея.

Топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата десерт се предоставят всеки работен ден на 200 потребители от всички населени места на общината. Предвид епидемичната обстановка Община Гулянци създаде организация за доставка на храната по домовете при спазване на строги мерки. Безплатната храна се приготвя и разнася от Домашен социален патронаж гр. Гулянци.

Допустимите целеви групи по процедурата „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ са: 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. 

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 Процеса по кандидатстване е отворен и ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта. Кандидат-потребителите подават: Заявление – декларация (по образец); Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец), които се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

Лица под карантина не подават документи. Те могат да заявят желанието си за получаване на топъл обяд в устна или писмена форма, чрез отправяне на искане до Общината.

Принадлежността на потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от ДСП Никопол. Дирекцията извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-потребител

Желаещите кандидат-потребители могат да получават, както и да подават необходимите документи в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани. Съдействие оказват и кметствата по населени места.

Предоставянето на топъл обяд първоначално е за периода 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г. След окончателното одобрение на средствата по механизма REACT-EU, бюджетът, както и операцията ще бъдат удължени.

Община Гулянци подпомага нуждаещи се хора с безплатен обяд от 2009 година насам по различни програми и проекти и ще продължи да работи по тази линия, тъй като има базата и капацитета да осъществява успешно дейността.

3
Снимка – община Гулянци.

Община Гулянци стартира социалната услуга „Асистентска подкрепа“

През 2021 г. Община Гулянци, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги, стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за работа по нея. За Община Гулянци са определени 53 потребителя обслужвани от 18 социални асистенти.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са:

 • Заявление-декларация (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК (копие);
 • Медицинска документация – протокол на ЛКК, епикризи (при наличие на такива документи)
 • Други документи по преценка на кандидат-потребителя.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

1
Снимка – община Гулянци.

За предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не се заплаща потребителска такса.

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя от наети на трудово правоотношение 18 социални асистенти на пълен работен ден, като кандидатите трябва да са лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Всеки социален асистент ще предоставя услуга на повече от едно лице.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);
 • Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове;

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа се подават в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Гулянци на адрес: www.gulyantsi.bg.

Отделно от социалната услуга „Асистентска подкрепа”, по други проекти и механизма „Лична помощ”, Община Гулянци предоставя интегрирани здравни и социални услуги на над 400 потребители – възрастни хора, лица с увреждания и хора в нужда от общината.

Прочетете също

Василий

Днес е Банго Васил – „Сурва-сурва година, догодина – пак живо и здраво“

Днес е Банго Васил - „Сурва-сурва година, догодина – пак живо и здраво“ Васильовден или …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *