Монтират фотоволтаици върху къщи в Белене по европейски проект. Ето докога може да кандидатствате

фотоволтаици

На Фейсбук страницата на кмета на Община Белене Милен Дулев е публикувано следното съопбщение:

“СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВАШАТА КЪЩА СЪС 70% ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ.

– БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ПРОЕКТНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ.

Описание:

Не пропускайте възможността да поставите фотоволтаична система до 10 kWp, на Вашата къща със 70% европейско финансиране.

Системата включва: фотоволтаични модули, инвертор, конструкция и, по желание на клиента, система за съхранение на енергия.

Финансиране на 70% от стойността на проекта, но не повече от 15 000 лв.

Проектът е за потребление за собствени нужди. Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия не се допуска.

Краен срок за кандидатстване: 10.11.2023 г. Кандидати ще се приемат до края на месец септември 2023 г.

Кандидатът трябва да отговаря на следните критерии:

1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2. Да е собственик на жилището, с което се кандидатства.

3. Постоянният адрес на кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;

4. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

5. Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;

6. На адреса на жилището да има поне 4 човека с постоянна регистрация;

7. На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

8. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Да се декларира обстоятелството;

9. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор;

10. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата;

Необходими документи за ПЪРВИ етап – проверка на допустимост:

1) Лична карта на лицето, което ще кандидатства;

2) Брой лица, които живеят в имота/жилището – минимум 4 човека;

Доказателства:

– Лични карти с постоянен адрес или друг еквивалентен документ за постоянен адрес.;

3) Нотариален акт или еквивалент;

4) Копия на фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка за период от 6 месеца от доставчика на електрическа енергия;

Необходими документи за ВТОРИ етап – кандидатстване:

1) Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси;

2) Скица на имота, строителни книжа/чертежи на къщата – електроконструкция.

• Проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части “Конструкции”, “Електро” и/или “ОВК” с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава)

• Оферта за доставка и изграждане на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в Приложение A.

• Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G), попълнена по образец и съгласно изискванията и подписана от кандидата.

3) Документ за платени дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за имота/ жилището, с което се кандидатства.

4) Снимки на използван, до момента, неефективния източник на топлинна енергия – (печка, котел, камина и др.) и се посочва използваното от неефективния източник на топлинна енергия твърдо гориво – дърва, въглища и др.

5) Документ, който удостоверява, че жилището, с което се кандидатства, се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община.

6) Свидетелство за съдимост.

7) Декларация от НАП за липса на задължения по чл. 87 за физически лица.

Лице за контакт: Силвия Борисова, Община Белене”

Споделете:

Прочетете също

450904168 1001894185270441 6751637468246628993 n

Отлично представяне на НЧ „Осъм – 1894″ с. Градище  на фолклорния фестивал в Славяново

На 6 юли самодейците при НЧ „Осъм – 1894″ село Градище  участваха  във Фолклорния  фестивал …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *