МИГ Белене-Никопол удължава крайния срок за трети прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР-2014-2020

Хедър

МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ

УДЪЛЖАВА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ТРЕТИ ПРИЕМ  ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“  от ПРСР-2014-2020

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СВОМР, ПО ПРСР 2014-2020, ЧРЕЗ ЕЗФРСР

Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, удължава крайния срок за трети прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.565 „МИГ Белене–Никопол, мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Основните цели на процедурата се изразяват в инвестиционна подкрепа за подобряване цялостната дейност на преработвателните предприятия, чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи водещи до:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с три крайни срока за кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 16.04.2022 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.05.2022 г., 16:30 ч.

Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.10.2022 г., 16:30 ч.

Трети прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 23.04.2024 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 01.07.2024 г., 16:30 ч.

За повече информация вижте https://mig-bn.eu/

лого МИГ Белене jpg
Споделете:

Прочетете също

2 11

Титанът Мариус Куркински представя чудомирови герои утре в Летния театър на Плевен

Един от съвременните титани на българския театър Мариус Куркински представа своя моноспектакъл “Нашенец” утре, 16 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *