Местна инициативна група Белене-Никопол стартира изпълнението на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1.

лого

На 11 април 2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-128/11.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнението на „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“

МИГ Белене-Никопол прилага успешно подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г., като разработването и бъдещото прилагане на Стратегия за ВОМР през програмен период 2023-2027 г. ще доведе до устойчивост и висока добавена стойност на подхода за развитието на местната общност.

Основната цел на проект „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“ е разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“, чрез информиране на местната общност за възможността за финансиране на Стратегията и осъществяване на широка обществена дискусия, чрез прилагане на принципа „отдолу-нагоре“, включвайки местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за ВОМР и изграждане на местен капацитет, чрез обучение на местните лидери и заинтересовани страни.

В резултат на изпълнението на проектното предложение ще се изготви Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Белене-Никопол за следващия програмен период, след проведена широка и прозрачна информационна кампания сред населението на двете общини и въвличането на заинтересованите страни в процеса на подготовката й. Тя ще даде възможност на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на МИГ да реализират свои инвестиционни намерения, а местните общности да се възползват от подобрената среда за живот и развитие на бизнес. В резултат на изпълнението на проекта бъде повишена обществената активност и създадени умения и капацитет сред местните общности за подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период .

Основните цели на проекта са следните:

1. Популяризиране процеса на разработка на СВОМР, която включва подготовка и провеждане на широка информационна кампания с информационни срещи и материали, информационни конференции, обществени обсъждания и публикации в местни/регионални медии;

2. Обучение на местни заинтересовани страни: екип на МИГ, местни лидери, която дейност включва обучение на екипа на МИГ, представители на КВО и КУО на МИГ Белене-Никопол и на местните лидери;

3. Проучвания и анализи на територията, които ще подпомогнат процеса на изготвяне на Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол;

4. Подготовка на СВОМР, включително консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегията, която включва работни срещи и експертната работа по подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол;

5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Цялостният процес по разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол включва следните дейности:

Дейност 1: Популяризиране процеса на разработка на СВОМР включва:

• Подготовка и провеждане на информационна кампания. В рамките на тази кампания ще бъдат организирани 8 еднодневн иинформационни срещи и две еднодневнии нформационни конференции;

• Подготовка и провеждане на 2 обществени обсъждания на СВОМР в градовете Белене и Никопол;

• Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население;

• Публикуване на информация за проекта в регионални медии – с цел публичност и прозрачност на дейностите по проекта ще бъдат подготвени 6 публикации в местни/регионални електронни медии.

Дейност 2: Обучение на местни заинтересовани страни: екип на МИГ, местни лидери включва:

• Организиране и провеждане на 2 еднодневни обучения на екипа на МИГ;

• Организиране и провеждане на 4 еднодневни обучения за местнилидери.

Дейност 3: Проучвания и анализи на територията включва:

1. Анализ на територията с оглед формулиране приоритетите на Стратегията за ВОМР; 2. Анализ на заинтересованите страни с оглед приоритетите на стратегията за ВОМР.

Дейност 4: Подготовка на СВОМР, включително консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегията включва:

• Провеждане на 8 броя еднодневни работнисрещи;

• Извършване на експертна работа, свързана с консултиране за подготовка на Стратегията за ВОМР.

Дейност 5: Координация на изпълнението на подготвителните дейности включва:

• Закупуване и доставка на офис консумативи и канцеларски материали;

• Назначаване на координатор по проекта;

• Извършване преценка на необходимост от извършване на екологична оценка.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 47 126,22 лв. лева, от които 42 413,60 лева европейско и 4 712,62 лева национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца.

лого 2
Споделете:

Прочетете също

иеремиева

Конкурс за коледно-новогодишна украса на общините под патронажа на Областния управител

Виолета Иеремиева, областен управител на Плевен. Снимка – областна администрация. В периода 1 – 29 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *