Кметът на Плевен Георг Спартански, отчете първата година от мандат 2019 – 2023 година

КМЕТ
Заседание на ОбС, Плевен. Снимка – пресцентър.

Кметът на Община Плевен Георг Спартански отчете на  редовната сесия на ОбС – Плевен, провела се на 25-ти февруари т.г.,  първата година от мандат 2019 – 2023 год. Той подчерта, че изминалата 2020-а беше белязана от пандемията от COVID-19, която постави света, държавата и общините в извънредна ситуация с неблагоприятно отражение върху всички сфери на обществения живот.

Въведените ограничения намалиха възможността за изпълнение на много от планираните дейности и доведоха до значителни непредвидени разходи за изпълнение на възложените от централните власти задачи по осигуряване на предпазни средства, дезинфекция, обзавеждане и оборудване. Въпреки наложените противоепидемични мерки, ограничените ресурси и необходимостта от стриктно изпълнение на несвойствени задачи през 2020 год. администрацията на Община Плевен осигури непрекъснатост на изпълнение на възложените функции и извърши значителен обем от дейности за постигане на целите, визирани в Програмата за управление за мандат 2019 – 2023 год., като главен акцент бяха усилията за ограничаване щетите от епидемията за гражданите на общината.

Управлението на публичните финанси се осъществяваше при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност, както и при упражняване на стриктен предварителен контрол за поемане на финансови задължения и извършване на разходи в съответствие с приложимото законодателство. Благодарение на това бяха постигнати добри финансови показатели, въпреки че приходите на Община Плевен през 2020 год. са с 3 323 297 лв. по-малко в сравнение с 2019 год. Администрацията положи усилия за осигуряване на постоянни и прогнозируеми приходи за общинския бюджет чрез повишаване на текущата събираемост на местните данъци и такси, събираемост на недобора и повишаване на данъчната култура на задължените лица. Поради пандемията нивото на приходите спадна и в края на финансовата година са отчетени 1 762 000 лв. по-малко в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ в сравнение с 2019 год.

Изпълнението на плана за приходи за 2020 год. е, както следва:

-Данък върху недвижимите имоти – 98 %;

-Данък върху превозните средства – 96 %;

-Такса за битови отпадъци – 92 %;

-Данък при възмездно придобиване на имущества и данък върху даренията – 75 %.

През 2020 год. се отчита намаляване броя на санкциите за неспазване на данъчното законодателство.

След решение на Общински съвет – Плевен, през изминалата година е приет окончателен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на ликвидатора на „Дентален център I- Плевен“ ЕООД/в ликвидация/ и е дадено съгласие за заличаване на Дружеството от Търговски регистър при Агенция по вписванията. Наемателите на обекти –  общинска собственост, преустановили работа заради пандемията от COV1D-19, бяха освободени с решения на Общинския съвет изцяло от задълженията за наемни вноски.

Продължават усилията и в посока развитие и модернизация на масовия градски транспорт и транспортната инфраструктура. По реализацията на проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен“ през 2020 год. е изпълнена доставка на подвижен състав – 14 нископодови тролейбуса без помощен двигател, на специализирана сервизна машина за ремонт на контактната мрежа и влекач, разработена е електронна система за таксуване на пътници.

През 2020 год. е извършено проучване и проектиране на улица до бл. 317 в жк „Дружба“,  като е изготвен инвестиционен проект по всички части. Подобрено е състоянието на част от общинската пътна мрежа за общо 400 000 лв.; извършен е основен ремонт на ул. „Лозенка“ в гр. Плевен; извършени са текущи ремонти в града и по най-натоварените улици във всички села без самостоятелен бюджет общо за 1 487 395 лв.

Окончателен проект на Общ устройствен план на гр. Плевен беше изработен и одобрен с решение на Общинския съвет през 2020 год. След публикуването му в „Държавен вестник“, планът влезе в сила на 10.12.2020 год.

С реализирането на обекта „Основен ремонт на площад „Свободата“ и пешеходна зона на ул. „Васил Левски“ от пл. „Свободата“ до пл. „Стефан Стамболов“ – гр. Плевен“ е осигурено устойчиво пространствено развитие на изградения градски център с подобрено качество на живот и нова социална среда. Допълнен и надграден е проектът за обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона.

Освен извършените текущи ремонти на сгради и съоръжения, собственост на Община Плевен, са подадени документи за финансиране по Проект „Красива България“ от Министерство на труда и социалната политика на основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“ гр. Плевен и за спортна зала „Спартак“. За залата по борба има изготвен проект и ще се търси възможност за финансиране. Изготвен е и инвестиционен проект за ремонт на отоплителната и вентилационната инсталации на зала „Катя Попова“.

Дейността по пълна реконструкция на цялата система за улично осветление в Плевен започна фирмата изпълнител на проекта „Улично осветление“ ЕАД – гр. София. Тя спечели проведената от Община Плевен обществена поръчка на стойност 5 197 908 лв. /без ДДС/, срокът за извършване на дейностите е 240 календарни дни. Пълната реконструкцияна системата за улично осветление в град Плевен предвижда и доставка и монтаж на 7 318 енергоспестяващи светодиодни осветителни тела.

Изготвена е Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Плевен за периода 2021 – 2030 год., както и Краткосрочна програма за ефективно използване на енергия от възобновяеми енергийни източници за периода 2021 – 2023 год.

Община Плевен продължи работата и по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“. През 2020 год. са завършени и въведени в експлоатация:

-За обект с. Ясен: водопроводна мрежа – 8,885.39 м, сградни водопроводни отклонения – 527 бр., канализационна мрежа 13 432.50 м, сградни канализационни отклонения – 860 бр.; напорен колектор 4 571.60 м и авариен колектор 719.68 м;

-За обект с. Буковлък: канализационна мрежа 10 417.73 м, сградни канализационни отклонения 500 броя; водопроводна мрежа 11246,30 м и 598 сградни водопроводни отклонения.

Допълнителни задачи бяха поставени през 2020 година и пред Дирекция „Обществен ред и сигурност“ – освен осигуряване на добър обществен ред, изразяващ се в спазване на общинските наредби и охрана на общинското имущество, служителите трябваше да следят и за спазване на свързаните с епидемичната обстановка разпоредби. След проведена работна среща с Директора на ОД на МВР – Плевен, се създадоха смесени екипи – полицай и инспектор, които осъществяваха профилактика и контрол по спазване на противоепидемичните мерки. Извършваха се проверки на търговски обекти, питейни заведения, обществен транспорт, по улиците, в паркове и градини. Ефективността от тези смесени екипи е безспорна и те ще продължат да функционират. От служителите от звено „Видеонаблюдение“ са констатирани и вписани в „Дневник за предаване на сигнали към съответните институции“ 254 бр. сигнала, от които подадени на МВР – 25 бр.; на Общински патрул „Мобилна група“ – 162 бр.; на Общински инспекторат – 63 бр. Изготвени са 33 бр. видеозаписи по искане на МВР, Съд, Прокуратура и др.

Във връзка с обявените на национално ниво противоепидемични мерки в определени периоди беше спирано посещението в детски и учебни заведения, клубове по интереси, клубове на пенсионери, на хора с увреждания и др. През м. март в община Плевен беше сформиран доброволчески екип по осигуряване на хранителни продукти и лекарства на карантинирани лица, който впоследствие продължи дейността си по проект„Патронажна грижа“ – Компонент 3. Целева група на проекта са засегнати от пандемията – карантинирани и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване, на които се предоставя готова храна, хранителни продукти и лекарства по домовете. Към 31.12.2020 год. по Компонент 3 са обхванати 777 лица. Както всяка година през зимния сезон, в края на 2020 год. Община Плевен създаде организация за временно и безвъзмездно настаняване на бездомни лица, за които е налице реална опасност за живота и здравето вследствие на лоши метеорологични условия и ниски температури през зимата.През 2020 г. продължи дейността по обновяване на материално- техническата база в учебните заведения. По проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги“ са обновени девет обекта от образователната инфраструктура: НУ „Христо Ботев“ и ОУ „Климент Охридски“; детските градини: ЦДГ 12 „Ралица“; ЦДГ 2 „Юнско въстание“; ЦДГ 8 „Щурче“; ЦДГ 20 „Калина“; СДГ 11 „Теменуга“; ОДЗ 18 „Дружба“ и Детска ясла „Гергана“.

Пандемията се отрази и на изпълнението на заложените в Културния календар прояви – от планираните 23 традиционни събития са реализирани само 11, тъй като не беше допустимо събиране на публика. От планираните 7 фестивала, международен пленер по живопис и национални конкурси, предвид епидемичната обстановка бяха организирани и проведени Десетото международно биенале на малките форми, Международният куклен фестивал „Шарено петле“ и ЕСЕН джаз фест, който събра около 3 000 посетители в 4 концертни вечери.

В Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“ през 2020 год. са съставени актове на родените в гр. Плевен 2 243 деца (със 102 по-малко от 2019 год.), сключени са 400 граждански брака (с 80 по-малко от 2019 год.), починалите са 2 434 (с 325 повече от 2019 год.).

В изпълнение на изискванията на Закона за регионалното развитие започна разработването на План за интегрирано развитие на Община Плевен (ПИРО) за периода 2021-2027 год., който определя основните приоритети в развитието на Общината в следващия седемгодишен програмен период и е основен документ, който дефинира проектни идеи за финансиране с европейски средства, средства от общинския бюджет и други източници. През 2020 год. се проведе проучване сред гражданите на община Плевен като важна стъпка за идентифицирането на най-съществените проблеми пред развитието на общината и населените места на нейна територия, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране. Кметът Спартански допълни, че в изпълнение на Програмата за управление е продължил последователно да се придържа към декларираните принципи на отговорно отношение към проблемите на Общината и гражданите, почтеност, откритост, отзивчивост и диалог с гражданите при съблюдаване върховенството на закона.

Споделете:

Прочетете също

1 19

Община Плевен поднови меморандума за сътрудничество с Българската академия на науките

С полагане на подписи от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и от председателя …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *