За 800 хиляди лева Община Белене ще подобрява природозащитното състояние на червенокоремната бумка и други видове

Червенокоремна бумка. Снимка – Интернет.

Днес, 21.09.2021 г. от 11:30 ч. в конферентната зала на община „Белене“ ще се проведе пресконференция, посветена на стартирането на проект „ХАБИТАТ ДУНАВ“.

Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с община Белене започна изпълнението на проект „Хабитат Дунав“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от ЕФРР и Кохезионния фонд на ЕС. Процедурата е част от изпълнението на Стратегия за  ВОМР на МИГ „Белене-Никопол“ за периода 2014-2020 г.

Размерът на БФП по проекта е 800 000 лв., от които 680 000 лв. от ЕФРР и 120 000 лв.  национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Срокът за осъществяване на проекта е 33 месеца.

Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове на територията на защитени зони BG0000247 Никополско плато и BG0000396 Персина- част от мрежата Натура 2000, на територията на МИГ Белене-Никопол. Чрез изпълнението на дейностите ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на следните видове: обикнoвена блатна костенурка (Emys orbicularis), червенокоремна бумка (Bombina bombina), голям гребенест тритон (Triturus karelinii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasiii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis).

Прочетете също

30-тина плевенчани протестираха срещу зелените сертификати

Част от групата протестиращи. Снимка – Плевен тпрес. На 27-ми октомври, сряда, в късния следобед, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *