Военноинвалиди с отворено писмо до държавните институции и политически партии

Военен клуб – Плевен. Снимка – интернет.

В редакционната поща на „Плевен прес“ се получи отворено писмо от Клуба на Военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинския си дълг, с което за пореден път молят да им се обърне внимание на незавидното им положение. Поместваме писмото без редакторска намеса:

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО

ПАРТИИТЕ ВПУСНАЛИ СЕ В ИЗБОРНА НАДПРЕВАРА ЗА

48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТЕЗИ КОИТО ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ,

ВЛЯЗАТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ЩЕ СЪСТАВЯТ

ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Искрено се надяваме, че във Вашите програмни документи, а и

след това в програмните Ви документи, участвайки в

Правителството и разбира се в Народното събрание да поставите

въпросите за законодателните промени и проблеми като цяло

касаещи военноинвалидите и военнопострадалите

За да се подобри статусът на военноинвалидите и военнопострадалите е необходимо законодателно действие и промени в положителна посока на законите на страната ни, дами и господа кандидати за народни представители в 48-то Народно събрание и именно в тази посока предлагаме:

А. В НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ПОСОКА ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ

1. Изменение и допълнение на нашия основен Закон за

военноинвалидите и военнопострадалите възстановен и приет

на 29 март 2005 година/ДВ. Бр. 27/, първият му вариант внесен и

приет с Указ № 45/13 април 1915 година, ДВ. Бр. 88/.

Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, съшият като вариант за изменение и допълнение бе внесен в 47-то Народно събрание с вх. per. № 47-254-01-48 от 10.05.2022 г. от г-н Петър

Петров/той е син на наш военноинвалид председател на дружество „Военноинвалид” – Монтана1 * * * * * 7 и група народни представители от ПГ „Възраждане“, като на 21.07.2022/четвъртък/ законопроекта бе разгледан и приет с пълно болшинство от Комисията по отбрана но не можа да се завърши пълният цикъл на законопроекта поради прекъсването на Народното събрание.

1.1.Наред с това в така нареченото коалиционно споразумение на правителството в раздел „Отбрана” т. 13.2. не отразено и записано, че ще се предложи и приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, тоест надяваме се на Вас господа народни представители в 48-то Народно събрание да ползвате законопроекта, да го подобрите и развиете и внесете за приемане и подобряване на живота, здравния, социатен и обществен статус на тези заслу жили за Родината си български граждани;специфична категория хора с увреждания/, пострадали при изпълнение на конституционните си воински задължения изпълнили ги ггри задължителна наборна военна служба към Майка България.

2. Пенсионни промени в посока пенсии на военноинвалиди и военнопострадали – промяна в КСО в чл. 86, където основата на изчисление на пенсиите на военноинвалидите и военнопострадатите „социалната пенсия за старост”, която към момента е 246 лв. да се замени с „линията на бедността”- която е 413 лв./или минималната работна заплата, която е 710 лв, както прецените, като това е една от възможните опции. По този вариант имаше внесен законопроект от народния представител господин Минчо Христов с вх. № 46-154-01¬62 от 13.09.2021 година в 46-то Народно събрание. Подобно предложение имаше и в преходни и заключителни разпоредби на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите в 47-то Народно събрание от парламентарната група на „Възраждане.

2.1. Втората опция е да се остави сега съществуващата основа „социалната пенсия за старост” и се променят процентите в съществуващата таблица.

2.2. Третата опция е да се увеличава размера на „социалната пенсия за старост”, който сега както посочихме е 246 лв., защо да не е размера на линията на бедността – примерно, като се комбинира с промяната на процентите по сега съществуващата таблица. Така ще се даде възможност тези заслужили хора да получават едни по сносни пенсии за преживяване и оцеляване, като социално и морално ще се даде и отдале заслуженото към тези български граждани – дали здраве и живот за Род и Родина. Подсказваме няколко възможности, които могат да бъдат разгледани от Вас народните представители и да се спрете на възможната законодателна такава. При евентуалното достигане на средната пенсия от 1 октомври 722 лв.

2.3. Втората промяна в КСО е по отношение на „наборната служба да се признава за действителен стаж”/това е така поради факта, че наборните военнослужещи са служили като законово задължение на българския гражданин за определен период от време – не поражда трудово правоотношение, както го дъвчат в МТСП и НОИ – но задължението по закон е по-висока степен от това трудово правоотно ше ние/.

Нека да не се забравя и неглижират нещата свързани със службата към Род и Родина, което се прави и по отношение на промените в Закона за военноинвалидите и военно пострадалите, нежеланието да се смени основата на изчисление на военноинвалидите пенсии и наследствени такива, както и в случая да се признае наборната служба за действителен стаж – ние като наборни военнослужещи и бойци на българската армия сме били на разположение по време на нашата служба на държавата и народа си 24 часа в казармите в денонощие/и отгоре/ – 365 дни в годината, като работните дни за година са били 248 дни и 117 дни неработни за българските граждани – докато при нас всичките 365 дни са били работни и в разположение и в действие за държавата и народът ни.

3. Промяна в чл. 70 от Закона за хората с увреждания за вписване на „военноинвалидите” в т. 5 и получаване на нормална финансова подкрепа в полагащият им се размер като хора с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ/ – в размер 57 на сто от линията на бедност – 235,41 лв. за 2022 г., а не както е сега поставени дискриминационно в т. 3 при хората с над 90 на сто степен на увреждане, но без чужда помощ в размер 25 на сто от линията на бедност – 103,25 лв. за 2022 г. или със 132 лв. по-малко и става въпрос за дискриминиране на 153 военно инвалиди с първа група с чужда помощ/стр. 38 от Статистически бюлетин „Пенсии” на НОИ към 31.03.2022 г./ – жалка и тъжна работа. Има решение на Комисията за дискриминация и МТСП я обжалва и сега сме пред ВКС – срам и позор. Неприятното и необяснимото е, че тази дискриминация се разпростира и над всичките останали получаващи пенсии от нетрудови доходи с над 90 на сто степен на увреждане, като: гражданска инвалидна – 13 души; персонална пенсия – 3 души; сопиална пенсия за старост – 23 души и т.н. или общо 33 души и военноивалидите 186 души и те се дискриминират благодарение на едно нарочно писмо на Агенцията за социално подпомагане изх. № 9100-0280 от 18.12.2028 г., с което се дават обяснения как въпреки, че ще има Закон за хората с увреждания от 01.01.2019 г. влизащ в сила, как да се третират и дискриминират именно горепосочените военноинвалиди и останали хора от с пенсии, несвързаните с трудови доходи- въпросните 186 души. Подобно предложение имаше и в преходни и заключителни разпоредби на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите в 47-то Народно събрание от парламентарната група на „Възраждане.

4. Изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните, каквато е политическата нагласа от години насам и постепенното осъществяване на същото — в зависимост от финансовите възможности и поради непрекъснатото неприятно намаление на ветераните поради възрастови причини и постепенното освобождаване на финансови средства за това изравняване на правата по двата закона: Закон за военноинвалидите и военнопострадалите и пенсиите и Закона за ветераните от войните в България. Към 31.03.2022 г. съгласно Статистиченски бюлетин „Пенсии” на НОИ военно инвалиди и военнопострадали са 3 799 души. като военноинвалиди са 2 009 души и 1790 военнопострадали и ветерани от войните 247 души./стр. 8 и стр. 38/.

4.1. Ог особенно голямо значение е не само увеличенитето на пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите посочени по-горе в г. 2, но при изравняване на правата с ветераните и даването на месечна добавка на военноинвалидите, като такива дали здраве и живот за Родината си – примерно:

„На военноинвалидите военноинвалидна пенсия или пенсия за трудова злополука, се дава месечна добавка в размер 50 на сто от социалната пенсия, независимо от размера на получаваните пенсии. “   – посочено в Закона за военноинвалидите и

военнопострадалите.

5. Актуализацията на списъка с лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 на Наредбата № 2 от 2016 година за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, както и разглеждане на самата наредба за нейни подобрения и усъвършенстване – допълване списъка с актуални и съвременни лекарствени средства подпомагащи жизнените функции на военноинвалидите и военнопострадалите. неговото постоянно годишно актуатизиране;

6. Активиране работата на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет, които трябва законодателно, здравно и социално да работи за тези хора – но се спъва в дейността си за съжаление по непонятни за нас причини от самото Министерство на отбраната, където министърат е председател, а наш представител заместник-председател;

7. Прецизиране и промени в поднормативните документи към Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и тези на Министерството на отбраната особено касаещи комисията по Материално подпомагане/ и създаване на нормални социални политики в министерството спрямо тези български граждани;

8. Задължително изграждане функционално и действеност на дирекция „Социална политика” с нужният брой отдели, хора и капацитет, а не както до сега кретаща некомплектована и оборудвана както и в нормативната база към Министерството на отбраната в която елемент са и правата на военноинвалидите и в ое нно постр адат ите.

Б. В НАПРАВЛЕНИЕ АРМИЯ И ВОЕННО- ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

1. Защита на нацията, национатните интереси и народа ни – първостепенна задача идейност, защита на българската идентичност и защита на национатните традиции.

2. Военното обучение в училищата и университетите да бъде на нужното учебно-професионално-задължително ниво.

3. Военно-патриотичното възпитание основна дейност във всички учебни заведения от детската градина, през училищната скамейка до студентската банка с прекрачване в наборната армия.

4. Възстановяване на наборната армия/за момичета и момчета както е в Норвегия например или както е в Гърция и Турция/, възстановяване на Генералния щаб на Българската армия, размисъл и възстановяване под нормална форма и бройка на гранични войски, строителни войски и т.н. цялата нормална военна инфраструктура кадрова и техническа, увеличение броя на армията от тази от 32 000 души на нормалната такава от 60-70 000 души необходима за отбрана защита и сигу рност на държавата ни.

5. Сигурни 2 процента от БВП за превъоръжаване на армията ни и осъвременяване на цялостната техника на СВ, ВВС и ВМС.

В. НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩ ХАРАКТЕР

1. Твърдо не на „джендър идеологията” и пробиви чрез Истанбулска конвенция и подобни Европейски подвеждащи документи.

2. Премахване на търговския статут на болниците и изграждане на нормално, достъпно и лекуващо здравеопазване.

2.1 Спешно закупуване и пускане в действие на медицински и планински спасителни хеликоптери.

3. Безкомпромисен строг държавен контрол върху – тока, водата, парното, банките, горивата, полезните изкопаеми на страната и минералните води.

4. Пълно преразглеждане на концесиите и преватизационните сделки – ограбващи държавата и народа.

5. Невлизане в еврозоната и неприеманс на еврото като основна валута в близките 10-15 години, зашита на лева като основна валута на страната ни.

6. Възстановяване на селското стопанскто и леката ни промишленост.

7. Задължително съобразяване на доходите на населението с годишните инфлационни процеси изяждащи всичко живо.

8. Строги и действени безкомпромисни мерки срещу престъпността и ширещата сс корупция.

9. Не на Северо Македонстото членство с EC/ревизия на Ньойския договор/.

10. Намаляваме на депутатите на половина и отмяна на иму нитета в възможност за отзоваване.

11. Възпрепиятстване и/или забрана на финансиране на политически проекти и партии, чрез чужди фондации и НПО-та или намеса на чужди правителства както и учебни заведения – училища и университети.

12. Пълна съдебна промяна и върховенството на закона в основата на демокрацията у нас, контрол и отзоваване на Главния прокурор.

13. Спешно справяне с дървената мафия, залесяване и подържане на горския фонд, както и закупуване на необходимата техника за справяне с пожарете в страната.

РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ II ВОЕННО ПОСТРАДАЛИТЕ 01.09. 2022 г. гр. СОФИЯ

ул. „Христо Белчев” № 21, тел. 02/ 980-30-90, 0878 942 166

Споделете:

Прочетете също

3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Снимка – интернет. Международният ден на хората с увреждания е обявен от Генералната асамблея на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *