Начало | Икономика | Бюджет 2020 на Плевен в цифри: колко, откъде и за какво ще отидат

Бюджет 2020 на Плевен в цифри: колко, откъде и за какво ще отидат

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2020 год. е 111 647 548 лв. Приходите за държавни дейности са 72 010 321 лв., а местните приходи – 39 637 227 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 год. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 68 419 034 лева. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 63 081 634 лв., трансфери за местни дейности – 3 612 600 лв. /обща изравнителна субсидия 3 333 700 лв. и 278 900 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/, целевата субсидия за капиталови разходи е с общ размер 1 724 800 лв.

Проектът за местни приходи по бюджета на Община Плевен за 2020 год. /без предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ/ е в размер на 34 961 827 лв., от които постъпленията от имуществени и други данъци са 18 975 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти – 8 800 000 лв., следван от данък върху превозните средства – 5 500 000 лв., и данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 4 300 000 лв. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, запазват се размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги. Продължават действията за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи. Голям дял от местните приходи по Бюджета на Община Плевен за 2020 год. са постъпленията от неданъчни приходи – 17 056 500 лв.

При разработване на разходната част на Бюджет 2020 са взети предвид основни показатели за планиране на разходите: максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат поети през годината; максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината; размер на просрочени задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета през 2020 год.; размер на просрочените вземания, които се очаква да бъдат събрани.

Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2020 год., са в размер на общо 63 081 634 лв. Разпределението им по функции е следното: образование – 48 151 494 лв.; здравеопазване – 4 958 604 лв.; общинска администрация – 3 414 100 лв.; култура – 3 236 430 лв.; социални грижи – 2 986 687 лв.; отбрана и сигурност – 334 319 лв.

Планираните за 2020 год. разходи за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 39 637 227 лв., от тях за капиталови разходи са предвидени 8 266 131 лв.

За финансиране на Инвестиционната програма на Община Плевен през 2020 год. се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз. През настоящата година се предвижда укрепване сградата на ХГ „Илия Бешков”, ремонт на противопожарната система към Панорама „Плевенска епопея”, разширяване на гробищен парк „Чаира” и изграждане на алеи в него и др.

През 2019 год. с Решения на Министерски съвет са отпуснати средства в размер на 1 800 000 лв. за укрепване свлачището в района на Регионалната система за управление на отпадъци на регион Плевен в с. Буковлък, постъпи и трансфер в размер на 400 000 лв. за укрепване на свлачище, регистрирано в урбанизираната територия на с. Коиловци и прекъсващо участък от път III-3402.

През 2020 год. предстои завършването на Общия устройствен план на Община Плевен, който ще бъде финансиран с общински средства и с трансфер от МРРБ.

По време на общественото обсъждане бяха зададени въпроси за ремонт на улици в Плевен и на инфраструктура в малките населени места в общината; за увеличаване бюджетите на кметствата в общината; за дейностите по санирането и движението на моторни превозни средства в Плевен и др. Неправителствена организация за защита на животните предложи експертна помощ на администрацията в контрола по овладяване популацията на бездомни кучета, както и за представяне пред обществеността на работния проект за основен ремонт и преустройство на сградите на бившата ветеринарна лечебница на ул. „Г. М. Димитров” № 106, където ще бъде модерният приют за безстопанствени кучета.  

Решение за всички параметри на Бюджет 2020 на Община Плевен ще бъде взето на предстоящо през м. февруари заседание на Общински съвет – Плевен.

Прочетете също

ОУ “Климент Охридски” – Плевен със спечелен проект за работа в библиотечна среда

Снимка – интернет страница ОУ “Кл. Охридски”. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *